Zakończony od 25-06-2015 do 30-06-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 25.06.2015 r. ogłasza nabór nr RPWP.07.03.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 7.3.1. Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 13-08-2015

W dniu 08.10.2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu realizację projektu pozakonkursowego pt.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna - projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 informuje, że Uchwałą nr 932/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.  zatwierdził do dofinansowania projekt pt: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt uzyskały pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) wynosi 2 141 853,03 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 519 827,10 zł.

Załączniki:

Uchwała dot rekomendowania ROPS do dofinansowania (257.5 KB)

Uzasadnienie do uchwały dot rekomendowania ROPS do dofinansowania (261.1 KB)

Informacje o naborze

Wniosek należy wypełnić on-line i złożyć w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) dostępnym pod adresem lsi.wielkopolskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej można wysłać od dnia 25.06.2015r. od godziny 0.00 do dnia 30.06.2015 r. do godziny 15.30.

 

Ponadto Wnioskodawca składa wniosek do sekretariatu DEFS w tożsamej wersji papierowej (wraz z załącznikami – jeśli dotyczy) w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sekretariat DEFS (3 piętro),

ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań,

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się może Samorząd Województwa Wielopolskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt w zakresie typu projektu koordynacji ekonomii społecznej w regionie obejmujący:

 1. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym
  w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
 2. tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 3. tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
 4. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
 5. budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy;
 6. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów
  i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu);
 7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi,w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
 8. wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;
 9. zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
 10. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;
 11. reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 2 142 000,00 zł.

Minimalny wkład własny wynosi 15%.

Niezbędne dokumenty

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.1. Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (528.1 KB)

6.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. (379.6 KB)

6.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. (204.7 KB)

6.3 Szczegółowe zasady powierzenia realizacji projektu pozakonkursowego beneficjentowi w ramach Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt.: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Wielkopolskim”. (1 MB)

6.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

6.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (2.3 MB)

6.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (628.3 KB)

6.7 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym. (553.7 KB)

6.8 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. (256 KB)

6.9 Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (263.6 KB)

6.10 Regulamin użytkownika Lokalnego systemu informatycznego LSI 2014+ (564.8 KB)

6.11 Wzór oświadczenia pracownika IZ o bezstronności (403.5 KB)

6.12 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (378.6 KB)

6.13 Wzór deklaracji poufności (401.1 KB)

6.14 Lista oświadczeń Wnioskodawcy (152.7 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie naboru można składać
za pomocą:

Zobacz często zadawane pytania