Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-07-2015 do 13-08-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.06.2015 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 12-02-2016

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu trzech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Działania 8.2. (347.4 KB)

Opublikowano: 12.10.2020 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie projektów (356.5 KB)

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.  

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie (221.2 KB)

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4690/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku dokonano korekty w 25 punkcie listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.02.00‑IZ‑00‑30‑001/15.

Lista rankingowa 8.2 (562.9 KB)

Uchwała Nr 4690/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. (366.2 KB)

Opublikowano: 15.12.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15)

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 (353.1 KB)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP po protestach (31.3 KB)

Projekty, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą (61.8 KB)

Uchwała Nr 2217/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016.pdf (40.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2217/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.pdf (62.3 KB)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr:RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista rankingowa_8.2 (424.5 KB)

Lista członków KOP_8.2 (127.3 KB)

Uchwała Nr 160620 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 r. (215.1 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1606 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 r. (295.9 KB)

Wyniki ocen

Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu, nr: RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15, w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. W związku z dużą liczbą złożonych w odpowiedzi na konkurs wniosków o dofinansowanie oraz ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie: ogółem 43 191 168,00 PLN, w tym wsparcie finansowe EFS 40 791 659,00 PLN, w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa 2 399 509,00 PLN, IOK wydłuża termin oceny merytorycznej do dnia 25 lutego br.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.   

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

Wyniki oceny formalnej 8 2 (435.7 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.07.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 13.08.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30-06-2015).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

90% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 15 655 793 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Minimalny wkład własny: 10%

UWAGA: zmiana alokacji:

Ogółem:  43 191 168,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 40 791 659,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa :  2 399 509,00 PLN

Niezbędne dokumenty

UWAGA: Nowy regulamin konkursu (obowiązujący od 4 stycznia 2016 roku): 

Regulamin konkursu 8.2 z 30.12.2015 (438.8 KB)

Dokumenty:

Regulamin konkursu (595.8 KB)

8.1 Stawki jednostkowe na szkolenie językowe obowiązujące w ramach Działania 8.2 (159.2 KB)

8.2 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach Działania 8.2 (324.4 KB)

8.3 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Działania 8.2 (309.6 KB)

8.4 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 8.2 (160.7 KB)

8.5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (1 MB)

8.6 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

8.7 Podręcznik podmiotu zgłaszającego-beneficjenta (2.8 MB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (633 KB)

8.9 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (183.8 KB)

8.10 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (206.1 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (457.9 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (100.9 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 8.2 (138.5 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy (94.1 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (155.7 KB)

8.16 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w ramach Działania 8.2 (199 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy Partnera (159.2 KB)

8.18 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (281.7 KB)

8.19 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (566.4 KB)

8.20 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (438.5 KB)

8.21 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (396.1 KB)

8.22 Wzór deklaracji poufności (413.2 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Zobacz często zadawane pytania