Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-07-2015 do 13-08-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.06.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 30-12-2015

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.2.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15).

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe (86.3 KB)

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

7.3.2 Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną (323.3 KB)

7.3.2 Lista członków KOP (33.6 KB)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną* listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowy wniosek* został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.    

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe oraz na podstawie Orzeczenia Komisji Odwoławczej Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.    

 * Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 opublikowana 10-09-2015 r. została zaktualizowana o projekt, który  przeszedł pozytywnie procedurę odwoławczą w zakresie oceny formalnej.

Wyniki oceny formalnej Poddziałanie 7 3 2 - Ekonomia społeczna - projekty konkursowe (246.7 KB)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.    

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.

Wyniki oceny formalnej Poddziałanie 7.3.2 - Ekonomia społeczna (118.2 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.07.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 13.08.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30-06-2015).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które złożyły  wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

Kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zakładające łącznie:

a) dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES,

b) świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z KPRES i standardami określonymi przez MPiPS,

c) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES w ramach procesów biznesowych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Maksymalny  poziom dofinansowania UE projektów nie objętych  pomocą publiczną (projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej)

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 74 958 481zł.

Minimalna wartość projektu: -

Minimalny wkład własny: 5% kosztów kwalifikowalnych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (706.4 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7 3 2 (505.9 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.3.2 (211 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofnansowanie (1.2 MB)

8 5 Podręcznik Podmiotu zgłaszającegobeneficjenta LSI2014+ wersja 1 1 wraz z zał (2.2 MB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku (1.1 MB)

8.7 Karta oceny wymogów formalnych (398.6 KB)

8.8 Wzór karty oceny formalnej 7.3.2 (479 KB)

8.9 Wzór karty oceny merytorycznej 7.3.2 (746.1 KB)

8.10 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7 3 2 (432.2 KB)

8.11 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy (200.6 KB)

8.12 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco edit (315.4 KB)

8.13 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn (522.9 KB)

8.14 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (300.4 KB)

8.15 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (624.6 KB)

8.16 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (481 KB)

8.17 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (407 KB)

8.18 Wzór deklaracji poufności (479.5 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy partnera (296.9 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Zobacz często zadawane pytania.