Zakończony od 13-07-2015 do 24-07-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 07.07.2015 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Działania 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 28-08-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (403.2 KB)

Opublikowano: 30.10.2015 r., Aktualizacja: 21.12.2015 r.


W dniu 17 września 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1033/2015 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dnia 17 września 2015 roku - Działanie 6.1 WRPO 2014+ (234.7 KB)

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dnia 30 września 2015 r._Działanie 6.1 WRPO 2014+ (59 KB)

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dnia 8 października 2015 r._Działanie 6.1 WRPO 2014+ (56.3 KB)

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dnia 22 października 2015 r._Działanie 6.1 WRPO 2014+ (57.2 KB)

Opublikowano: 23.09.2015 r., Aktualizacja: 01.10.2015 r., 09.10.2015 r., 26.10.2015 r.


Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, iż w dniu 28 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 961/2015 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dn. 28.08.2015

Opublikowano: 31.08.2015 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 13.07.2015 r.
od godziny 00.00 do dnia 24.07.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków
w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru (07.07.2015 r.).

 

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek A Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy z rejonu Województwa Wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji:

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja nauki dla osób po 29 roku życia, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby po 29 roku życia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej
  i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia
w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług,

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób po 29 roku życia, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu,

 • instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne po 29 roku życia
w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi.

 • instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości
  i samozatrudnienia:

- wsparcie osób po 29 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85% (środki UE) + 15% (środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji samorządu powiatu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 47 690 400,00 PLN:

w 2015 roku: 36 690 400,00 PLN,

w 2016 roku: 11 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (979.1 KB)

Załącznik nr 1 - Opis Działania 6.1 (wyciąg z SZOOP) (632.8 KB)

Załącznik nr 2 - Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Działania 6.1 (386.8 KB)

Załącznik nr 3 - Sposób i metodologia mierzenia wskaźnika kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie (263.3 KB)

Załącznik nr 4 - Kryteria wyboru projektu (491.1 KB)

Załącznik nr 5 – Zestawienie typów Operacji dla Osi Priorytetowej 6 w odniesieniu do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (378 KB)

Załącznik nr 6 - Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załącznik nr 7 - Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI2014+ (2.8 MB)

Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach WRPO na lata 2014-2020 (723.8 KB)

Załącznik nr 9 - Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej projektu pozakonkursowego (565.6 KB)

Załącznik nr 10 – Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS (232.4 KB)

Załącznik nr 11 – Regulamin Użytkownika LSI2014+ (446.8 KB)

Załącznik nr 12 - Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków FP (585.8 KB)

Załącznik nr 13 - Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (380.5 KB)

Załącznik nr 14 - Typy projektów dla Działania 6.1 WRPO (192.8 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do instytucji odpowiadającej za przeprowadzenie naboru można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym – budynek A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.