Zakończony od 22-09-2015 do 06-10-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 20.08.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 18-03-2016

17 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1760/2016 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji.pdf (438.6 KB)


10 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1722/2016 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania (875.2 KB)

Lista członków KOP (559.4 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie (5.6 MB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista projektów ocenionych merytorycznie.pdf (332.2 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

W związku z wystąpieniem omyłki w podsumowaniu liczby projektów uprzejmie informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu 161 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 90 projektów zostało ocenionych negatywnie i odrzuconych. Za powstałą omyłkę uprzejmie przepraszamy.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 253 złożonych wniosków o dofinansowanie (w tym 2 projektów złożonych po terminie i nie podlegających ocenie) 159 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 92 projekty zostały ocenione negatywnie i odrzucone. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

10 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2173/2016 w sprawie: zmiany statusu Wnioskodawcy wybranego do dofinansowania na mocy uchwały nr 1760/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 2173/2016 w sprawie zmiany statusu wnioskodawcy wybranego do dofinansowania (221.3 KB)


14 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2371/2016 w sprawie: zmiany nazwy Wnioskodawcy wybranego do dofinansowania na mocy uchwały nr 1722/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.04.01-IZ-00-30-001/15).

Uchwała Nr 2371/2016 ws. zmiany nazwy Wnioskodawcy wybranego do dofinansowania (540 KB)Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 6.10.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20.08.2015 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Naborów Wniosków, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na:
wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

2. Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014r. oraz ich sieci i grupy.

Szczegółowa lista wnioskodawców wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie została umieszczona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania: 700 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Minimalny wkład własny: 15% kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu 1.4.1 (488.2 KB)

Załączniki do regulaminu:

Załącznik 1 – Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.4). (395.5 KB)

Załącznik 2 – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (2.8 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie. (531.1 KB)

Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (796 KB)

Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część finansowa) (232.5 KB)

Załącznik 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (291.7 KB)  - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik 6 – Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.2 MB)

Pozostałe dokumenty:

7 Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. zasad rozliczania projektów (1 MB)

8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (522.5 KB)

9.1 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 6 do wniosku o dofinansoanie) (296 KB)

9.1 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji (zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie) (70.2 KB)

9.2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie) (330 KB)

9.2 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji (zał. nr 6 do wniosku o dofinansowanie) (70.3 KB)

10 - Plan Rozwoju Eksportu - założenia (zał. nr 7 wniosku o dofinansowanie) (315.9 KB)

11 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (zał. nr 12 do wniosku o dofinansowanie) (513.4 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Zobacz często zadawane pytania