Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 22-09-2015 do 09-10-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 20.08.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 4.4.2 Wydarzenia kulturalne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 02-03-2016

W dniu 25 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1682/2016 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 4.4. „Zachowanie i ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.2. „Wydarzenia kulturalne”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15).

Ponadto IZ WRPO 2014+ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu oraz listę dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 1- wybór projektów do dofinansowania (77.6 KB)

Ustalenie składu KOP (782.5 KB)

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (81.6 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (3.8 MB)

Uchwała 4.4.2 wybór projektów do dofinansowania (133.6 KB)

Uzasadnienie - 4.4.2 wybór projektów (147.8 KB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie.
Lista projektów po ocenie merytorycznej (232.3 KB)

Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 27 złożonych wniosków o dofinansowanie 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 14 projektów zostało ocenionych negatywnie i odrzuconych (2 projekty zostały wycofane w trakcie oceny). Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do 9.10.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 20.08.2015 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Naboru Wniosków, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 1. Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
 2. Jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
 5. Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.
 6. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.
 7. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.,  
  poz. 406 ze zm.) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
 8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
 9. Inne instytucje z sektora finansów publicznych.
 10.  Szkoły wyższe.
 11.  Przedsiębiorcy jako partnerzy projektów realizowanych przez beneficjentów wskazanych w pkt. 1-10.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 700 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 50% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLN

Minimalny wkład własny: 50%

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.4.2 Wydarzenia kulturalne (360.3 KB)

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR (Działanie 4.4) (298 KB)

Załącznik 2 do Regulaminu konkursu – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2.8 MB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie (534.1 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (792 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa).xls (197 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (423.2 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (686.2 KB)

Pozostałe dokumenty:

7 WYTYCZNE IZ WRPO NA LATA 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9.pdf (370.2 KB)

8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 4 4 2 (467.6 KB)

9.1 Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOS.doc (545 KB)

9.2 Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 do wniosku aplikacyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (289.6 KB)

10.1 Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie - Zaświadczenie Natura 2000 (444.9 KB)

10.2 Instrukcja wypełniania załącznika nr 8 do wniosku o dofinansowanie - zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (93.2 KB)

11 Załącznik nr 9 do wniosku o dofinansowanie - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodna.docx (444.8 KB)

12 Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/ na cele realizacji projektu (476 KB)

13 Załącznik nr 14 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

14.1 Załącznik nr 25 do wniosku o dofinansowanie - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (296 KB)

14.2 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 25 do wniosku o dofinansowanie - tabeli w części D formularza informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis (164.1 KB)

15.1 Załącznik nr 25 do wniosku o dofinansowanie - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę świadczącego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (330 KB)

15.2 Instrukcja wypełnienia Załącznika nr 25 do wniosku o dofinansowanie - tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (163.2 KB)

16 Załącznik nr 29 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Zobacz często zadawane pytania