Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 21-08-2015 do 31-08-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 21.08.2015 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.02.02-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 25-02-2016

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. w ramach Poddziałania 5.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

18 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1632/2016 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.2 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 64 255 000,05 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 44 403 861,82 zł.

7 - Uchwała nr 1632_2016 (123.2 KB)

8 - Lista projektów wybranych do dofinansowania (116.5 KB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” złożony przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

Lista projektów ocenionych merytorycznie - 5.2.2 (172.6 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” złożony przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego

 

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie pt. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego złożonego przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 5.2.2  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Z uwagi na fakt, że realizacja projektu zgłoszonego do objęcia dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i z uwagi na złożoną formułę finansowo – organizacyjną przedsięwzięcia konieczne jest potwierdzenie prawidłowości realizacji inwestycji.

Mając na uwadze powyższe ocena została wydłużona do 31 grudnia 2015r. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 21-08-2015 r. od godziny 7.30 do 31.08.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 21-08-2015 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się może podmiot wykonujący w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący zakup jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie).

Finanse

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów

kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 44 403 861,82 zł

Niezbędne dokumenty

Kryteria Wyboru Projektów dla Poddziałania 5.2.2 (223.5 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (532.4 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 5.2.2 (321.9 KB)

28.08.2015 r. Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, Wnioskodawca  ma możliwość dodania  wskaźników specyficznych dla projektu. Wskaźniki te powinny być adekwatne do celów projektu oraz powinny zostać zdefiniowane przez Wnioskodawcę.

W związku ze zgłoszeniem przez Wnioskodawcę dodatkowego wskaźnika zmianie uległ załącznik nr 2 do Instrukcji Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 5.2.2. 

Poniżej zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie: 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 5.2.2 ZAKTUALIZOWANA (322.6 KB)

Podręcznik podmiotu zgłaszającego w zakresie obsługi LSI2014+ (2.8 MB)

Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (289.6 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku oświadczenie o zabezpieczeniu środków (78 KB)

Załącznik nr 19 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)

Niebieskie Księgi dla projektów infrastruktury drogowej, kolejowej i transportu publicznego (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/konsultacje-spoleczne-niebieskich-ksiag-dla-projektow-transportowych)

Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności kosztów (584.6 KB)

WYTYCZNE IZ WRPO NA LATA 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (370.2 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (291.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14