Zakończony od 14-09-2015 do 30-10-2015

UWAGA: Nabór został anulowany. Informacja szczegółowa poniżej:

"Instytucja Zarządzająca – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z nieprzystąpieniem przez wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) województwa wielkopolskiego, pomimo wcześniejszego zadeklarowania udziału, do realizacji w trybie pozakonkursowym projektu w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), po konsultacji z Komisją Europejską, zmuszona jest do anulowania ogłoszonego we wrześniu 2015 roku naboru wniosków o dofinansowanie projektu i zmiany trybu pozakonkursowego wyboru projektów na tryb konkursowy.

W związku z powyższym, w roku 2016 planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, w ramach którego ubiegać się o dofinansowanie będą mogły wszystkie zainteresowane m.in. PCPR, MOPR oraz OPS z województwa wielkopolskiego. O szczegółach dotyczących przedmiotowego konkursu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformuje w terminie późniejszym."

 

Zmiana terminu naboru projektów pozakonkursowych MOPR i PCPR w ramach Poddziałania 7.1.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15) Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 24 września 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1064/2015 zatwierdził zmianę terminu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach naboru nr RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15 można składać w terminie: 14.09.2015 R. – 30.10.2015 R.

Instytucja Zarządzająca WRPO2014+ informuje, iż rozpoczęcie naboru nr RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15 nastąpi dnia 14.09.2015 r. Zakończenie naboru nastąpi w dniu 30.10.2015 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 14.09.2015 r.
od godziny 00.00 do dnia 30.09.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków
w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru (11.09.2015 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek A Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

 

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie z rejonu Województwa Wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • W ramach naboru, mogą być realizowane projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:
 1. zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej[1],[2], zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże[3], prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[4], [5].
 2. edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub jego dostosowania do potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami[6]), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego[7] sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (wraz ze stypendiami[8]), organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych),
 3. zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np.
 • finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
 • skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,
 • skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu[9],
 • skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających[10],
 • sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,
 • skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 1. społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:
 • organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami[11] (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,
 • organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy[12],
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
 • organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
 • organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),
 • koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach[13],
 • organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera),
 • praca socjalna.[14]

działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

[1] W zakresie nie finansowanym przez PFRON.

[2] Decyzją IZ RPO w ramach przedmiotowego naboru wniosków nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ, WTZ.

[3] Staże realizowane są na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[4] Podstawą do udzielenia pomocy publicznej oraz de minimis w zakresie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w latach 2014 – 2020 jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, które przenosi na grunt krajowy przepisy rozporządzeń ogólnych. IZ RPO nie planuje wydać dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

[5] Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami odbywa się w okresie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie i dotyczy uczestników projektu.

[6] Stypendia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[7] Po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy, w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna.

[8] Stypendia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[9] W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

[10] W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

[11] Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

[12] Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[13] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[14] Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85% (środki UE) + 15% (wkład własny publiczny).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 82 000 000,00 PLN ogółem, w tym:

- 51 143 690,00 PLN - pula na projekty PCPR,

- 26 756 310,00 PLN - pula na projekty MOPR,

- 4 100 000,00 PLN - pula na projekty partnerskie.

Niezbędne dokumenty

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (810 KB)

Aneks nr 1 do Zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 (317.5 KB)

Załącznik 1 Opis Poddziałania 7.1.1 WRPO 2014 (wyciąg z SZOOP 2014 ) (568.9 KB)

Załącznik 2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Działania 7.1 (217.6 KB)

Załącznik 3 Typy projektów w ramach Działania 7.1. WRPO (100.7 KB)

Załącznik 4 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.1 (188.8 KB)

Załącznik 5 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (586 KB)

Załącznik 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 (596.5 KB)

Załącznik 7 Podręcznik podmiotu zgłaszającegobeneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014 - 2020 w zakresie obsługi LSI 2014 (2.8 MB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny formalno - merytorycznej projektu pozakonkursowego (317.4 KB)

Załącznik 9 Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS (525.1 KB)

Załącznik 10 Regulamin Użytkownika LSI 2014 (593.5 KB)

Załącznik 11 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (511.2 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do instytucji odpowiadającej za przeprowadzenie naboru można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym – budynek A Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi i działania Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt")