Zakończony od 25-09-2015 do 30-10-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 24.09.2015 r. ogłasza nabór nr RPWP.10.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Działania 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 15-10-2015

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w ramach Działania 10.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie,
15 października 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn.: Informacja i promocja Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, złożonego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi 22 950,00 zł.

 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 25.09.2015 r.
od godziny 7.30 do dnia 30.10.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest od dnia ogłoszenia naboru, tj. 24.09.2015 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) w 2 egz. należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej, sekretariat pok.345, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Departamentu Polityki Regionalnej, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się może Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację działań informacyjno-promocyjnych w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim, w tym zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla ogółu społeczeństwa Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz działań edukacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 22 950 PLN

Minimalny wkład własny wynosi 15%.

Niezbędne dokumenty

Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 10 Pomoc Techniczna DZIAŁANIE 10.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+ DZIAŁANIE 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+ (713.5 KB)

Załącznik nr 1 wniosek o dofinansowanie 10.2 (473.1 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla 10.1 i 10.2 (171.5 KB)

Załącznik nr 3 Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (431.8 KB)

Załącznik nr 4 Podręcznik Użytkownika LSI 2014+ (2.9 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (72 KB)

Załącznik nr 6 Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (434.5 KB)

Załącznik nr 7 Umowa o dofinansowanie w ramach PT WRPO 2014+ (289 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pomoc.techniczna@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 325, 61 626 327 lub 61 626 345

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").