Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-12-2015 do 25-01-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 25.09.2015 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 02-06-2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.pdf (58.4 KB)

Uchwała Nr 2135/2016.pdf (29.3 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 2135/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 czerwca 2016 r..pdf (60.3 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2135/2016.pdf (31.3 KB)

Lista Członków KOP 8.3.1.pdf (32.3 KB)

Poniżej informacja dotycząca podpisanych umów:

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. (245.2 KB)

Wyniki ocen

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. Z uwagi na przedłużającą się procedurę negocjacji projektów, IOK wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 do dnia 17 czerwca 2016 r.


Wyniki oceny formalnej
Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.   

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.

Wyniki oceny formalnej 8.3.1 (364.3 KB)

Informacje o naborze

UWAGA SPROSTOWANIE!

 

Definicja wkładu publicznego

 

W związku z przekazaną Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro*, IZ WRPO 2014+ poniżej przedstawia sprostowanie informacji zawartej w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (str. 17, pkt. 3.4. Harmonogram realizacji projektu), załączonej do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.3.1, 6.4.1 oraz 6.3.1.

jest

WAŻNE!

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny rozumiany jest jako kwota dofinansowania, czyli środki EFS oraz budżetu państwa.

powinno być

WAŻNE!

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.12.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 25.01.2016 r. do godziny 15.30.

 

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej).

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można składać wnioski:

1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

  1.  staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  2.  realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
  3.  realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
  4.  inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia
w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1,2).

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

90% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 13 391 768 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Minimalny wkład własny: 10%

 

Niezbędne dokumenty

 

Regulamin konkursu (465.8 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 8.3.1 (1 MB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.1 (931.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie (2.4 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.3.1 (508.5 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego-beneficjenta (2.2 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (486.8 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (437.1 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (949.3 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (952.6 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (941.6 KB)

8.11 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (946.4 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (998.7 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług-1 (160.6 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8 3 1 (142.2 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (94.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (155.6 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (300.3 KB)

8.18 Lista powiatów o poziomie zdawalności egzaminu zawodowego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego (142.7 KB)

8.19 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym ilub branże strategiczne dla województwa wielkopolskiego (235.1 KB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (178 KB)

8.21 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (394.9 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

1. Do 31.12.2015 r., w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92

2. Od 01.01.2016 r., w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").