Zakończony od 02-11-2015 do 16-11-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 25.09.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Podziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 28-11-2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.1. (277.3 KB)

Opublikowano: 01.12.2017 r.


Lista zawartych umów o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 6.3.1. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.1. (276.8 KB)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

 Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 2919/2016 ZWW z 25.11.2016 ws. zatwierdzenia projektów wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej (91.4 KB)

Załącznik 1 do Uchwały Nr 2919/2016 ZWW z 25.11.2016 Lista projektów (51.7 KB)

Lista członków KOP - 6.3.1 (22.5 KB)


W odpowiedzi na liczne prośby osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, IZ poniżej udostępnia pomocniczą, szczegółową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Lista pozwala wyszukać projekty realizowane w wybranym powiecie czy gminie, podając jednocześnie dane kontaktowe do realizatorów.

W celu wyszukania projektów, należy skorzystać z ustawionych w górnym wierszu filtrów (klikając w strzałkę), wybierając np. odpowiedni „Powiat realizacji”.

UWAGA!

Dwa pierwsze projekty na liście będą realizowane na terenie całej Wielkopolski. Filtrując odpowiedni powiat / gminę nie będą one widoczne.

IZ zastrzega przy tym, iż lista może zostać zaktualizowana.

Aby ubiegać się o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy skontaktować się bezpośrednio z realizatorem projektu.

Szczegółowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (49.2 KB)


Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy; Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (70.4 KB)

Lista członków KOP - 6.3.1 (33.1 KB)

Uchwała Nr 2293/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia projektów (30.2 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2293/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (32.1 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 2293/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (79.7 KB)

 

Wyniki ocen

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. Z uwagi na przedłużającą się procedurę negocjacji projektów, IOK wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 do dnia 30 czerwca 2016 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. W związku z dużą liczbą złożonych w odpowiedzi na ww. konkursy wniosków o dofinansowanie oraz dużą liczbą negocjowanych projektów, IOK wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 do dnia 27 maja 2016 r.


Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.   

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy; Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 (491.1 KB)

Informacje o naborze

Informacja dot. udostępnienia edytowalnych wersji załączników do Standardów

realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Wnioskodawców o możliwość udostępnienia edytowalnych wersji załączników do Standardów realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, na stronie internetowej zamieszczone zostały dokumenty zapisane w programie Word, tj.: Regulamin rekrutacji uczestników, Formularz rekrutacyjny, Karta oceny formularza rekrutacyjnego, Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, Biznesplan, Karta oceny biznesplanu, Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem.


Informacja:

W związku z pojawiającymi się problemami technicznymi dotyczącymi naboru RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 Instytucja Zarządzająca informuje, iż pkt 5.1.3 Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis we wniosku o dofinansowanie w systemie LSI nie jest punktem edytowalnym. Ewentualne wątpliwości pojawiające się na etapie oceny wniosków będą weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych na wezwanie Komisji Oceny Projektów.

UWAGA SPROSTOWANIE!

Definicja wkładu publicznego

W związku z przekazaną Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014–2020 interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro*, IZ WRPO 2014+ poniżej przedstawia sprostowanie informacji zawartej w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (str. 17, pkt. 3.4. Harmonogram realizacji projektu), załączonej do Regulaminu konkursu dla Poddziałania 8.3.1, 6.4.1 oraz 6.3.1.

jest

WAŻNE!

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny rozumiany jest jako kwota dofinansowania, czyli środki EFS oraz budżetu państwa.

powinno być

WAŻNE!

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. W przedmiotowym zakresie wkład publiczny niezbędny do wyliczenia ww. kwoty należy rozumieć jako wszystkie środki publiczne w projekcie, a więc sumę dofinansowania (środki EFS + dotacja celowa z budżetu państwa) wraz z wkładem własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. jst.

* Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en) aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych.Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 02.11.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 16.11.2015 r. do godziny 15.30

 

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską (w ciągu 5 dni roboczych  od dnia złożenia wersji elektronicznej).

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co mogą być składane wnioski:

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:

1.diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),

2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

4.wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub pomostowe wsparcie finansowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 10% dofinansowania krajowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 54 861 569,00 

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Minimalny wkład własny: 5% kosztów kwalifikowanych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 6.3.1 (416.2 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu (982.3 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji (933.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2.4 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (507.3 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego-beneficjenta (2.2 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (486.8 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (437.1 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (949.4 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (956.9 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (941.9 KB)

8.11 Karta oceny formalnej wniosku (947.7 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej (996 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (931.8 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.3.1 (922.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy (923.7 KB)

8.16 Deklaracja wystawcy weksla in blanco (929.8 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (1013.8 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy Partnera (939.7 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (947.4 KB)

8.20 Wykaz gmin wchodządzych w skład OSI (949.8 KB)

8.21 Sekcje PKD (966.3 KB)

8.22 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (1.1 MB)

1 Regulamin rekrutacji uczestników (971 KB)

1 Regulamin rekrutacji uczestników.doc (924 KB)

2 Formularz rekrutacyjny (975.3 KB)

2 Formularz rekrutacyjny.doc (941.5 KB)

3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego (942.9 KB)

3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego.doc (901.5 KB)

4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (977.5 KB)

4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.doc (940 KB)

5 Biznesplan (1.8 MB)

5 Biznesplan.doc (2.3 MB)

6 Karta oceny biznesplanu (952.3 KB)

6 Karta oceny biznesplanu.doc (903.5 KB)

7 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu (937.8 KB)

8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem (978.6 KB)

8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikami  projektu a beneficjentem.doc (988.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").