Zakończony od 02-11-2015 do 13-11-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.09.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 30-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (477.1 KB)

Opublikowano: 17.08.2016 r., Aktualizacja: 16.02.2021 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr:  RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Ponadto IZ WRPO 2014+ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Pula nr I (291.3 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – Pula nr II (335.7 KB)

Uchwała Nr 2268/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. (212.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 (222.2 KB)

Opublikowano: 05.07.2016 r.

Wyniki ocen

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Zgodnie z pkt. 2.5.24 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 30.06.2016 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Zgodnie z pkt. 2.5.24 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 31.05.2016 r.


Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001_15.pdf (277.9 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 02.11.2015 r.

od godziny 00.00 do dnia 13.11.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków
w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru (30.09.2015 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek A Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- instytucje rynku pracy,

- jednostki organizacyjne jst (w tym również jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat).

- państwowe jednostki budżetowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:
 1. zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej[1],[2], zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże[3], prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[4], [5].
 2. edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub jego dostosowania do potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami[6]), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego[7] sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (wraz ze stypendiami[8]), organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych),
 3. zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np.
 • finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
 • skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,
 • skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu[9],
 • skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających[10],
 • sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,
 • skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

d. społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

 • organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami[11] (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,
 • organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy[12],
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
 • organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
 • organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),
 • koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach[13],
 • organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera),
 • praca socjalna.[14]

e. działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności
o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu
z typem 1).

Sieciowanie to:

- łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej,

- wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego,

- wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną,

- działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013,

- doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,

- tworzenie partnerstw międzygminnych / powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.

 

[1] W zakresie nie finansowanym przez PFRON.

[2] Decyzją IZ RPO w ramach przedmiotowego naboru wniosków nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ, WTZ.

[3] Staże realizowane są na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[4] Podstawą do udzielenia pomocy publicznej oraz de minimis w zakresie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w latach 2014 – 2020 jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, które przenosi na grunt krajowy przepisy rozporządzeń ogólnych. IZ RPO nie planuje wydać dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

[5] Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami odbywa się w okresie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie i dotyczy uczestników projektu.

[6] Stypendia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[7] Po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy, w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna.

[8] Stypendia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[9] W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

[10] W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

[11] Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

[12] Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[13] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[14] Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.
 • Minimalny wkład własny: 5% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 82 000 000,00 PLN ogółem, w tym:

- wyodrębniona pula środków (pula nr I) na projekty realizowane wyłącznie przez podmioty ekonomii społecznej reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) wynosi: 15 000 000 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr II) na projekty realizowane przez pozostałe podmioty, tj. inne podmioty niż podmioty ekonomii społecznej reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) wynosi: 67 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (587.3 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe (145.2 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe (49.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu_Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (1.2 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (534.7 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+ (2.5 MB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (517.3 KB)

8.7 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (106.6 KB)

8.8 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (121.2 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (176.5 KB)

8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (133.7 KB)

8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe (90.8 KB)

8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy (76.4 KB)

8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (87.2 KB)

8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (134.9 KB)

8.15 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (112.7 KB)

8.16 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (69.1 KB)

8.17 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (70.9 KB)

8.18 Wzór deklaracji poufności członka KOP_Sekretarza (69.6 KB)

8.19 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (69.3 KB)

8.20 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim (regionalne OSI) (77.1 KB)

8.21 Wykaz obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI) (64.9 KB)

8.22 Warunki realizacji wsparcia (110.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do instytucji odpowiadającej za przeprowadzenie naboru można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym – budynek A Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").