Zakończony od 16-11-2015 do 30-11-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.09.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 07-11-2016

4 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2825/2016 w sprawie: ustalenia jednolitej listy projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia uaktualnioną listę projektów pozytywnie ocenionych.

Lista projektów ocenionych 1.5.2-002/15.pdf (508.5 KB)

Uchwała Nr 2825/2016 ZWW z dnia 4.11.2016 r. w sprawie ustalenia jednolitej listy projektów.pdf (508 KB)


6 października 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2723/2016 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych w konkursie 002_15 - 06.10.2016.pdf (498.9 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (4.5 MB)

Uchwała Nr 2723/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 października 2016 r. (58 KB)


1 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2103/2016
w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji 1.5.2-002/15.pdf (627 KB)

Uchwała nr 2103/2016 w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania  (911.2 KB)

Uchwała nr 2103/2016 w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania (57.5 KB)


20 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2060/2016
w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - 1.5.2-002_15.pdf (493 KB)

Lista członków KOP - 1.5.2-002_15.pdf (236.5 KB)

Uchwała nr 2060/2016 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie.pdf (864.7 KB)

Uchwała Nr 2060/2016 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie.doc (54 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (2.5 MB)

Wyniki ocen

Zakończony etap ocen merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista projektów po ocenie meryt. 1.5.2_002 (364 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 184 złożonych wniosków o dofinansowanie 143 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 34 projekty zostały ocenione negatywnie, 7 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Jeden z projektów ocenionych pozytywnie, po zakończeniu oceny formalnej został przez Wnioskodawcę wycofany. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie (poza 1 wycofanym) zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 16.11.2015 r. od godziny 7.30 do dnia 30.11.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (30.09.2015r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 w Punkcie Naboru Wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

- środki trwałe;

- wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • 100 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania: 

  • powyżej 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania:

  •  5 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny: 

Minimalny wkład własny projektu:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002_15 (608.8 KB)

1 - Kryteria Wyboru Projektów (265.6 KB)

2 - Podręcznik LSI WRPO 2014+ (2.2 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002_15 (527 KB)

4-Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_obliczeniowa)_Poddzialanie_1_5_2 (140.5 KB)

4-Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie 1.5.2 (822.5 KB)

5 - Wzór umowy o dofinansowanie (291.7 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności (1.2 MB)

7 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. zasad rozliczania projektów (1 MB)

8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (770.9 KB)

9 - Informacja o pomocy innej niż de minimis (82.9 KB)

10 - Opinia o innowacyjności (23.7 KB)

11 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (zał. nr 9 do wniosku o dofinansowanie) (513.4 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14