Zakończony od 02-11-2015 do 13-11-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.09.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 18-11-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (525.8 KB)

Opublikowano: 11.01.2017 r., Aktualizacja: 16.02.2021 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15.

Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z dnia 29 czerwca 2017 r. (454.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów po protestach powołanej dla konkursu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 (230.7 KB)

Uchwała Nr 3942/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. (136.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3942/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. (211.5 KB)

Opublikowano: 04.07.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Ponadto IZ WRPO 2014+ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (414.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 (225.8 KB)

Uchwała Nr 2877/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2016 r. (137.7 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 2877/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2016 r. (137.7 KB)

Opublikowano: 18.11.2016 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną* listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski* zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa oraz na podstawie Orzeczenia Komisji Odwoławczej Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

* Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 opublikowana 28.01.2016 r. została zaktualizowana poprzez usunięcie projektów, które w trakcie oceny merytorycznej zostały wycofane do ponownej oceny formalnej i odrzucone z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych oraz uwzględnienie wyników zakończonej procedury odwoławczej na etapie oceny formalnej.

Zaktualizowana lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001_15 (454.9 KB)


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zgodnie z pkt. 2.5.24 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 30.11.2016 r. 


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zgodnie z pkt. 2.5.24 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 31.10.2016 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zgodnie z pkt. 2.5.24 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 30.09.2016 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zgodnie z pkt. 2.5.24 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na dużą liczbę złożonych w odpowiedzi na konkurs wniosków o dofinansowanie, IOK wydłuża termin oceny do dnia 29 lipca 2016 r. 


Wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001_15.pdf (502.3 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 02.11.2015 r.

od godziny 00.00 do dnia 13.11.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków
w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (30.09.2015 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek A Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);
 • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych[1];
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania[2],

inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

 

[1] Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

[2] Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • 100 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu: 

 • 50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny: 

 • 5% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (594.4 KB)

Zalacznik 8.1 Wykaz wskaznikow produktu i rezultatu bezposredniego stosowanych w ramach konkursu dla Dzialania 6.2 Aktywizacja zawodowa (338.8 KB)

Zalacznik 8.2 Typy projektow mozliwe do realizacji w ramach Dzialania 6.2 Aktywizacja zawodowa (171.4 KB)

Zalacznik 8.3 Wzor umowy o dofinansowanie projektu-Wzor umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczaltowe) (1.4 MB)

Zalacznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (512.5 KB)

Zalacznik 8.5 Podrecznik podmiotu zglaszajacego-beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obslugi WRPO (2.6 MB)

Zalacznik 8.6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (853 KB)

Zalacznik 8.7 Karta oceny wymogow formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (378.9 KB)

Zalacznik 8.8 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (410.5 KB)

Zalacznik 8.9 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 wraz z systemem wagowym (490 KB)

Zalacznik 8.10 Wymagania dotyczace standardu oraz cen rynkowych najczesciej finansowanych w ramach danej grupy projektow, towarow lub uslug (532.6 KB)

Zalacznik 8.11 Wykaz kategorii kosztow dla Dzialania 6.2 Aktywizacja zawodowa (387.1 KB)

Zalacznik 8.12 Wzorr oswiadczenia wspolmalzonka wnioskodawcy (286 KB)

Zalacznik 8.13 Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco (334.3 KB)

Zalacznik 8.14 Standard minimum realizacji zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach projektow wspolfinansowanych z EFS (447.7 KB)

Zalacznik 8.15 Regulamin uzytkownika LSI 2014 (497 KB)

Zalacznik 8.16 Wzor oswiadczenia pracownika IOK o bezstronnosci (315 KB)

Zalacznik 8.17 Wzor oswiadczenia eksperta o bezstronnosci (316.9 KB)

Zalacznik 8.18 Wzor deklaracji poufnosci dla czlonka KOP-Sekretarza (312.4 KB)

Zalacznik 8.19 Wzor deklaracji poufnosci dla obserwatora uczestnicz¦ůcego w pracach KOP (312.6 KB)

Zalacznik 8.20 Warunki realizacji wsparcia (411.1 KB)

Zalacznik 8.21 Wykaz wiejskich obszarow funkcjonalnych wymagajacych wsparcia procesow rozwojowych w wojewodztwie wielkopolskim (OSI) (230.4 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym – budynek A Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").