Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 08-12-2015 do 15-12-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 05.11.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego). Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 01-04-2016

31 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1823/2016 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/15).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia Uchwały wraz ze Zobowiązaniem do realizacji Projektu.

Lista projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania (720.6 KB)

Lista członków KOP (554.4 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia Uchwały wraz ze Zobowiązaniem (2.2 MB)

Uchwała Nr 1823/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. (466.1 KB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Lista projektów ocenionych merytorycznie została zamieszczona poniżej.

lista projektów po ocenie merytorycznej 5.1.1 (234.5 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 18 złożonych wniosków o dofinansowanie 18 projektów zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny. Wnioski o dofinansowanie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą bądź przesyłką kurierską. 

Konkurs ma charakter zamknięty.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 8 grudnia 2015 r. od godziny 7.30 do 15 grudnia 2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2016 r.

Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 479/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r.)
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:
a) budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań
(w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
b) budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na
drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
c) budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach
wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
d) wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy
zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element
projektu realizowanego w ramach ppkt. a-c).

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 420 000 000,00 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu 5.1.1 (202 KB)

1 - Kryteria Wyboru Projektów (159.7 KB)

2 - Podręcznik LSI WRPO 2014+ (2.2 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (525.8 KB)

4 - Instrukcja do sporządzania SW (113.2 KB)

5 - Zobowiązanie do realizacji Projektu (259.8 KB)

5 - Wzór uchwały do Zobowiązania (34.4 KB)

6 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności (1.2 MB)

7 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. zasad rozliczania projektów (1 MB)

8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (508.3 KB)

9 - Załącznik do wniosku aplikacyjnego w zakresie OOS (545 KB)

9.1 - Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku aplikacyjnego w zakresie OOS (398.5 KB)

10 - Wzór Zaświadczenia Natura 2000 (445.8 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

11 - Wzór Deklaracji gospodarki wodnej (445.6 KB)

12 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (503.5 KB)

13 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465 KB)

14 - Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

15 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (451.6 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14