Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 08-12-2015 do 16-12-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 05.11.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Wyniki naboru 28-04-2016

05 maja 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 1974/2016 w sprawie zwiększenia alokacji na konkurs dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15).

Uchwałą Nr 1907/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku przyznano dofinansowanie 2 projektom, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu i uzyskały największą ilość punktów. W związku z dostępną alokacją, która wynosiła 16 000 000,00 zł, całkowitą wnioskowaną kwotę dofinansowania otrzymał projekt znajdujący się na 1 miejscu listy rankingowej. Drugi projekt na liście rankingowej, ze względu na dostępną alokację w konkursie otrzymał dofinansowanie w kwocie obniżonej tj. 1 873 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami WRPO 2014+ na wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy przeznaczonych zostanie nie więcej niż 10% alokacji kategorii interwencji 087. Zwiększając alokację w konkursie Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15 z kwoty 16 000 000,00 zł do kwoty 17 941 215,60 zł, Wnioskodawca znajdujący się na 2 miejscu listy rankingowej uzyska dofinansowanie maksymalnie do kwoty 3 814 215,60 zł.

Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie, z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwała Nr 1974-2016 ZWW z 5 maja 2016 r..pdf (307.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1974-2016 (814.6 KB)


21 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1907/2016 w sprawie: wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 4.1. „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałanie 4.1.5. „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 1907/2016 wybór projektów do dofinansowania (137.1 KB)

Uzasadnienie do Uchwały 1907/2016 (110.6 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (809.1 KB)

Ustalenie składu KOP (782.9 KB)

OW Związku Ochotniczych Straży Pożarnych (3.8 MB)

Gmina Ceków Kolonia (3.5 MB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej 4.1.5 (229.4 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 27 złożonych wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 4.1.5, 21 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 6 projektów zostało ocenionych negatywnie i odrzuconych (1 projekt został wycofany w trakcie oceny). Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 08.12.2015 r. od godziny 7.30 do 16.12.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (05.11.2015 r.).

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Naboru Wniosków, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może otrzymać dofinansowanie?

1) jst i ich związki,

2) jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,

3) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,

4) OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,

5) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące zakupu sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

- minimalny wkład własny – 15%

- ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 16 000 000,00 PLN

- minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 100 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.1.5 (484.1 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR (Działanie 4.1) (274.8 KB)

Załącznik 2 do Regulaminu konkursu – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2.3 MB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie (523.5 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (134.1 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (265 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (525.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik nr 5A do Regulaminu konkursu – Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (445.4 KB)

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (858.7 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu – WYTYCZNE IZ WRPO NA LATA 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (520.1 KB)

Pozostałe dokumenty:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 4 1 5 (680.3 KB)

Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (182 KB)

Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 do wniosku aplikacyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (506.6 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (465 KB)

Załącznik nr 12 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)

Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie – Efekt rzeczowo-ekologiczny (485 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14