Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 09-11-2015 do 31-12-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 06.11.2015 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.03.03-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 22-01-2016

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.3.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.3. Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 8.3.3 (232 KB)

Opublikowano: 14.07.2021 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/15 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska –w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3696/2021 Zarządu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. (85.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3696/2021 Zarządu Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 10.06.2021 r. (524.2 KB)

Opublikowano: 10.06.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 31.03.2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 1825/2016 w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, kwota dofinansowania – 57 150 000,00 zł,  w tym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 53 975 000,00 zł  oraz wkład własny pochodzący z budżetu jednostek samorządu terytorialnego będących uczestnikami projektu w kwocie 6 350 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie  od  09.11.2015 r. do 31.12.2022 r.


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 informuje, że Uchwałą nr 1529/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r.  zatwierdził do dofinansowania projekt pt: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.3. Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy, złożony przez Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedmiotowy projekt uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej. Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (BP-5%) - 3 175 000,00 zł. Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu -  6 350 000,00 zł stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała dot. rekomendowania do dofinansowania DEiN UMWW.pdf (102.7 KB)

Uzasadnienie do uchwały dot rekomendowania do dofinansowania DEiN UMWW.pdf (104.7 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały dot rekomendowania do dofinansowania DEiN UMWW.pdf (68.9 KB)

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć  w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 09.11.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2015 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej).

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie (Partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować następujące typy wsparcia:

  1. organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy;
  2. wyposażenie, doposażenie w sprzęt lub materiały dydaktyczne (niezbędne do realizacji procesu kształcenia) szkół, placówek kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU) oraz laboratoriów praktyk, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego, tj. współpracujących z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz szkołami i placówkami kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU);
  3. wsparcie doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu związanych z nauczanym zawodem;
  4. doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży w tym wsparcie przygotowania nauczycieli i specjalistów do pełnienia roli doradcy edukacyjno-zawodowego oraz wyposażenie/doposażenie w materiały i narzędzia wzbogacające warsztat pracy doradcy;
  5. inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

90% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 57 150 000 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Minimalny wkład własny: 10%

Niezbędne dokumenty

Zasady ubiegania się o dofinansowaniew ramach Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy (360.3 KB)

7.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 8.3.3 (1 MB)

7.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.3 (940.2 KB)

7.3 Wzór zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy (2.4 MB)

7.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (513.1 KB)

7.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego-beneficjenta (2.2 MB)

7.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (486.8 KB),

7.7 Instrukcjawypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (433 KB)

7.8 Wzór deklaracji poufności (940.9 KB)

7.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (68.6 KB)

7.10 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (1000 KB)

7.11 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8.3.3 (927.7 KB)

7.12 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym ilub branże strategiczne dla województwa wielkopolskiego (951.4 KB)

7.13 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (950 KB)

7.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn (1013.5 KB)

7.15 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (944.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").