Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-12-2015 do 31-03-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.11.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 01-09-2016

16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 730/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/15 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 730/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (471.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 730/2019 - Lista projektów ocenionych (681.3 KB)

dokumenty do umowy (4.1 MB)

Opublikowano: 21.05.2019 r.


21 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 368/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01‑IZ‑00‑30‑001/15 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 368/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (470.9 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 368/2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2019 r.-Lista projektów ocenionych (681.9 KB)

dokumenty do umowy (4.1 MB)

Opublikowano: 25.02.2019 r.


7 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 42/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01‑IZ‑00‑30‑001/15 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała 42/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7.12.2018 ws. zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów (441.5 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały 42/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7.12.2018 (680.6 KB)

3.2.1 dokumenty do umowy (5 MB)

Opublikowano: 11.12.2018 r.


9 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5727/2018 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01‑IZ‑00‑30‑001/15 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.
W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 5727/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (471.6 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 5727/2018 - Lista projektów ocenionych (682.1 KB)

dokumenty do umowy (4 MB)

Opublikowano: 10.08.2018 r.


15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4913/2018 w sprawie: zwiększenia dofinansowania dla projektu Nr RPWP.03.02.01-30-0055/15 złożonego w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (konkurs Nr RPWP.03.02.01‑IZ‑00‑30‑001/15).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwała 4913/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 15.02.2018 ws. zwiększenia dofinansowania dla projektu (297.5 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały 4913/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 15.02.2018 (500.5 KB)

Opublikowano: 27.02.2018 r.


21 września 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2651/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 2595/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania. Skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie pozostają bez zmian.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (522.9 KB)

Uchwała Nr 2651/2016 ZWW z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (381.7 KB)


1 września 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2595/2016 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych o dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (288.9 KB)

Lista członków KOP (294.6 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (3.6 MB)

Uchwała Nr 2595/2016 wraz z uzasadnieniem w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (379.4 KB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej 3.2.1 (307.3 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 129 złożonych wniosków o dofinansowanie 97 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 28 projektów zostało ocenionych negatywnie i odrzuconych, 3 projekty pozostawiono bez rozpatrzenia, natomiast 1 wniosek został wycofany. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.12.2015 r. od godziny 7.30 do dnia 31.03.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30-11-2015).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 1. jst i ich związki,
 2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
 3. samorządowe jednostki organizacyjne,
 4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 5. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 6. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego – przedsiębiorcy tylko w roli Partnera.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 7. systemami monitorowania i zarządzania energią,
 8. finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:
 • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
 • minimalny wkład własny – 15%
 • ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 79 600 000,00 PLN
 • minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin Konkursu 3.2.1 (513.2 KB)

- Załącznik 1 – Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.1.) (406.4 KB)

Załącznik 2 – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (2.3 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie (528.5 KB)

Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.2.1) (606.5 KB)

Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.2.1) (97.2 KB)

Załącznik 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (290.6 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik 6 – Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (858.7 KB)

Załącznik 7 – Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 (520.1 KB)

Pozostałe dokumenty:

Instrukcja wypełniania wniosku 3_2_1 (336.8 KB)

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

Instrukcja wypełnienia Załącznika w zakresie oceny oddziaływania na środowisko WRPO 2014-2020 (1 MB)

Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (312.9 KB)

Załącznik nr 9 do wniosku o dofinansowanie - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

Poradnik Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

SPA 2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 roku (2.3 MB)

Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (310.5 KB)

Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (476 KB)

Załącznik nr 24 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

Załącznik nr 32 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Zobacz często zadawane pytania.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14