Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-12-2015 do 31-01-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 03.12.2015 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.02-IZ-00-30-002/15 w ramach Poddziałania 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 13-06-2016

10 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.2 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu
to 304 880 100,00 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 210 689 500,00 zł.

Informacja o wyborze do dofinansowania.xlsx (80.6 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporzadzenia umowy.7z (1.3 MB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. Więcej informacji w sekcji: "Niezbędne dokumenty".

Uchwała nr 2172/2016 ZWW z dnia 10 czerwca 2016 r.pdf (443.7 KB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista po ocenie merytorycznej 5.2.2 (265.8 KB)


Informacja o zakończeniu oceny formalnej 

Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej projektu pozakonkursowego

W związku z trwającymi pracami ekspertów inicjatywy JASPERS nad projektem umowy
o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, termin zakończenia oceny formalnej wniosku o dofinansowanie pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego został wydłużony do 29 kwietnia 2016 roku.Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 03-12-2015 r. od godziny 7.30 do 31.01.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 03-12-2015 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się może Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący:

 - zakupu jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie),

- modernizacji jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie).

Finanse

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 210 715 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Kryteria Wyboru Projektów dla Poddziałania 5.2.2 (382.5 KB)

Formularz wniosku o dofinansowanie (527.9 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 5.2.2 (325.6 KB)

Podręcznik podmiotu zgłaszającego w zakresie obsługi LSI2014+ (2.2 MB)

Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (1 MB)

Poradnik_przygotowania_inwestycji (3.4 MB)

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

Strategia Europa 2020 (436.7 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku oświadczenie o zabezpieczeniu środków (78 KB)

Załącznik nr 16 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)

Niebieska Księga – infrastruktura drogowa (2.7 MB)

Niebieska Księga – infrastruktura kolejowa (2 MB)

Niebieska Księga – sektor transportu publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach (1.9 MB)

Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (584.6 KB)

WYTYCZNE IZ WRPO NA LATA 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (370.2 KB)

Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym (548 KB)

Zobowiązanie do realizacji Projektu (259.8 KB)

Uchwała ze Zobowiązaniem do realizacji Projektu (34.4 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14