Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 08-03-2016 do 18-03-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) z dniem 05.02.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 15-09-2016

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1. - aktualizacja (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/16)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu czterech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (317.8 KB)

Opublikowano: 30.06.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu trzech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (314.6 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu trzech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (313.3 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (227.1 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (309.8 KB)

Opublikowano: 29.12.2017 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie (222.6 KB)

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (308.6 KB)

Opublikowano: 04.12.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1 (306 KB)

Opublikowano: 07.11.2017 r.


Informacja dotycząca zmiany projektu ze zintegrowanego na niezintegrowany w ramach konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż projekt Gminy Czerniejewo pt. Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo, który został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/16 jako projekt zintegrowany z EFRR, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków EFS został przekształcony na projekt niezintegrowany z EFRR.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 02.12.2016 r.

Opublikowano: 28.08.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01-IZ.00-30-001/16).

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (300.3 KB)

Opublikowano: 24.02.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno - merytorycznej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 2986/2016 ZWW z dnia 9.12.2016 r . w sprawie zatwierdzenia projektów wybranych do dofinansowania (358.7 KB)

Załącznik 1 do Uchwały Nr 2986/2016 ZWW z dnia 9.12.2016 r (73.7 KB)

Lista członków KOP 8.1.1 (147.2 KB)

Opublikowano: 12.12.2016r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listy projektów zintegrowanych oraz niezintegrowanych z EFRR, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16.

Listy zostały stworzone na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (204.4 KB)

Uchwała Nr 2620/2016 ZWW (213 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 2620/2016 ZWW (342.4 KB)

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr 2620/2016 ZWW (348.4 KB)

Informacje o naborze

Wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej

Zgodnie z pkt. 2.5.14 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny formalno-merytorycznej może zostać przedłużony. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach ww. konkursu oraz dużą liczbą negocjowanych projektów, IOK wydłuża termin oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu do dnia 16 września 2016 r.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać
w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia
08.03.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 18.03.2016 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w  tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,

2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),

3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 44 300 000,00 zł (w tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane: 16 000 000,00 zł)

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 15%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (471.4 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie WLWK 2014-2020 – EFS (1 MB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach 8.1.1 (938.3 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2.5 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.1.1 (505.1 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającegobeneficjenta LSI wersja 1 3 (2.5 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (497.2 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (438 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (946.5 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (948.7 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (943.1 KB)

8.11 Karta oceny formalno-merytorycznej wraz z systemem wagowym (308.9 KB)

8.12 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (943.6 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla 8.1.1 (933.6 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (917.7 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (930 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (1007.1 KB)

8.17 Wykaz gmin na obszarach których OWP otrzymały wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL (934.7 KB)

8.18 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej średniej dla woj. wlkp. (946.2 KB)

8.19 Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (924 KB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (933.9 KB)

8.21 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (944.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").