Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-03-2016 do 29-04-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 29.02.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 23-09-2016

18 maja 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5309/2018 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.01‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Dofinansowanie otrzymał projekt o nr RPWP.09.03.01-30-0025/16.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 09.03.01 001/16 (448.4 KB)

Uchwała 5309/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (439.5 KB)

Wzory dokumentów do sporządzenia umowy (4.3 MB)

Opublikowano: 21.05.2018 r.


7 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3477/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie otrzymał projekt o nr RPWP.09.03.01-30-0037/16.  

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 9.3.1 001-16 (329.3 KB)

Uchwała 3477/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7.04.2017r. ws. wyboru do dofinansowania (360.8 KB)

wzory dokumentów do sporządzenia umowy (5 MB)

Opublikowano: 10.04.2017 r.


15 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3015/2016 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej oraz obowiązujące wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 3015/2016 z 15.12.2016 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie (58 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie_9 3 1 (291.7 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (885 KB)

opublikowano: 16.12.2016 r.


4 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2826/2016 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych 9.3.1-001.pdf (306.1 KB)

Uchwała Nr 2826/2016 ZWW z dnia 4.11.2016 r.pdf (518.2 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy.zip (3.9 MB)

opublikowano: 7.11.2016 r.


21 września 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr 2652/2016 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych 9.3.1 001/16 (501 KB)

Lista członków KOP 9.3.1 001/16 (446.4 KB)

Beneficjenci przekazywanie informacji i dokumentów (187.5 KB)

harmonogram płatności (111 KB)

karta wzorów podpisów i pieczęci (470.5 KB)

oświadczenie o braku pomocy de minimis (467 KB)

oświadczenie o braku pomocy publicznej (466.5 KB)

oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (468 KB)

oświadczenie o rachunku bankowym - refundacja (467 KB)

oświadczenie o rachunku bankowym - zaliczka (467 KB)

oświadczenie o realizowaniu innych projektów (469 KB)

oświadczenie o VAT (471.5 KB)

oświadczenie o zwolnieniu z wnoszenia zabezpieczenia (467.5 KB)

tabela źródła finansowania (469 KB)

umowa o dofinansowanie - aktualizacja 03.08.2016 (457.5 KB)

wniosek o nadanie-zmianę dostępu do SL2014+ (485.5 KB)

Wnioskodawcy-Beneficjenci WRPO zamówienia publiczne 13.07.2016 (277.9 KB)

Uchwała Nr 2652/2016 z 21.09.2016 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 9.3.1 (181.9 KB)

opublikowano 23.09.2016 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej 9.3.1 (231.7 KB)


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 65 złożonych wniosków o dofinansowanie 28 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 32 projekty zostały ocenione negatywnie natomiast 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 31.03.2016 r. od godziny 7.30 do 29.04.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.02.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Na co można otrzymac dofinansowanie?

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:

  1. adaptację, modernizację, przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej,
  2. budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

Kto może składać wnioski?

- placówki wychowania przedszkolnego,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których występuje pomoc publiczna to 700 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których nie występuje pomoc publiczna 1 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 40 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu (566.3 KB)

1- Kryteria wyboru projektów dla EFRR (313.2 KB)

2 - Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.3 (2.5 MB)

3 - Wzor_wniosku_o_dofinansowanie (532.9 KB)

4.1 - Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_9 3 1 (632.5 KB)

4.2 - Instrukcji_wypelniania_SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_9.3.1_excel (561.6 KB)

5 - Wzór umowy o dofinansowanie (526.1 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. (nieaktualny)

6 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014__ws._kwalifikowalności_kosztów (572.3 KB)

7 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014__w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów (353.5 KB)

8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (502.3 KB)

9 - Wytyczne EFS w zakresie edukacji (846.2 KB)

10 - Załącznik nr 1_do_wniosku_aplikacyjnego_w_zakresie_OOS (545 KB)

11 - Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie OOŚ (1 MB)

12 - Załącznik nr 9 do wniosku Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (445 KB)

13 - Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (316.7 KB)

14 - Załącznik nr 10 do wniosku Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej-1 (444.8 KB)

15 - Załącznik nr 11 Wzor_oswiadczenia_rejestry_GDOS (68.5 KB)

16 - Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (466 KB)

17 - Załącznik nr 27 do wniosku Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie-1 (451.3 KB)

18 - Załącznik nr 28.1 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

19 - Załącznik nr 28.2 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (503 KB)

20 - Załącznik nr 29.1 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansowanie)-3 (330 KB)

21 - Załącznik nr 29.2 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansoanie)-1 (296 KB)

22 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 29.1 do wniosku_tabeli_w_części_D_formularza_informacji (74.9 KB)

23 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 29.2 do wniosku tabeli_w_części_D_formularza_Informacji (74.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kantecka@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14