Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-03-2016 do 15-04-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) z dniem 29.02.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01–IZ-00-30-001/16  dla Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy . Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 18-11-2016

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1 (345.3 KB)

Opublikowano: 28.09.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. (256.8 KB)

Opublikowano: 15.03.2017r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16.

Uchwała Nr 2876/2016 ZWW z dnia 18.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (24.5 KB)

Załącznik 1a do Uchwały Nr 2876/2016 (54.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów.xlsx (22.5 KB)

Informacje o naborze

Wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej 

Zgodnie z pkt. 2.5.14 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. W związku z dużą liczbą złożonych w odpowiedzi na ww. konkursy wniosków o dofinansowanie oraz dużą liczbą negocjowanych projektów, IOK wydłuża termin oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu do dnia 18 listopada 2016 r.


Wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej

Zgodnie z pkt. 2.5.14 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny formalno-merytorycznej może zostać przedłużony. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach ww. konkursu oraz dużą liczbą negocjowanych projektów, IOK wydłuża termin oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu do dnia 21 października 2016 r.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.03.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 15.04.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

a)   staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;

b)   realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;

c)   realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;

d)   inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1, 2).

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:

a)   wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego;

b)   rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;

c)   doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu , 

90% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 16 560 000,00 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 10%

Niezbędne dokumenty

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 1755/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16:

pkt. 7.3 przyjął brzmienie:

Realizacja wsparcia, o którym mowa w pkt. 7.2 a-e jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie.

pkt. 7.16 przyjął brzmienie:

Zakres wsparcia, o którym mowa w pkt.7.2 lit. e, obejmuje m.in:

  1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
  2. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 17 marca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

Regulamin wersja obowiązująca od 17.03.2016.pdf (1.3 MB)


Regulamin konkursu 8.3.1 (685.9 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (612.2 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.1 (145.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ 17.02 (1.7 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.3.1 (521.8 KB)

8.5 Podręcznik Użytkownika LSI 2014+ wersja 1.3 (2.6 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (497.2 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (449.5 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (171.9 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (201.9 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (183.4 KB)

8.11 Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (491.4 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (155 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8 3 1 (133.5 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (133.7 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (230.9 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (210 KB)

8.17 Wykaz branż (226.1 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (156 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności (397.1 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").