Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-03-2016 do 31-05-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 29.02.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru 10-11-2016

W dniu 1 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2972/2016 wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych wraz z projektem wybranym do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Uchwala 2972/2016 ZWW w sprawie wyboru projektu do dofinansowania (123.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW 3.3.3 (68.7 KB)

Lista projektów wybranych do dof 3.3.3 - Zał nr 2 do Uchwały ZWW (70.2 KB)

Uchwala ZS 3.3.3 wybór projektów po proteście (185.5 KB)

opublikowano: 02.12.2016 r.


4 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2818/2016 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych o dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dof 3.3.3 (101.1 KB)

Skład KOP 3.3.3 (106 KB)

Lista członków KOP 3 3 3 (128.8 KB)

dokumenty niezbędne do podpisani umowy o dofinansowanie (3.3 MB)

Uchwała ZWW nr 2818/2016 - wybór do dof. 3.3.3 (672.3 KB)

Uchwała nr 15/2016 ZSMP z dnia 4.11.2016 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania (396.5 KB)

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że zakończono ocenę merytoryczną dziesięciu wniosków o dofinansowanie.

Lista po ocenie merytorycznej 3.3.3 (225.2 KB)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że zakończono ocenę formalną jedenastu wniosków o dofinansowanie. Sześć wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej.

Cztery projekty zostały ocenione negatywnie i odrzucone, a w przypadku jednego wniosku nie została skutecznie dostarczona korekta dokumentacji.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że cztery wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej, która zostanie przeprowadzona przez członków Komisji Oceny Projektów.


Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 4 lipca br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT (235.5 KB)

Lista projektów, które nie spełniły kryteriów oceny strategicznej ZIT lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów (217 KB)

Zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań Prezydent Jacek Jaśkowiak wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa, jako Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, o zwiększenie kwoty alokacji na przedmiotowy konkurs do wysokości umożliwiającej przyznanie dofinansowania wszystkim projektom, które spełnią kryteria wyboru i uzyskają wymaganą liczbę punktów.

Pismo z wnioskiem o zwiększenie alokacji na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 (182.9 KB)

Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Informujemy, że Zarząd Województwa w dniu 6 lipca br. podjął uchwałę zwiększającą alokację na konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16. W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 19 lipca br. podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową, na której znalazło się 15 projektów spełniających kryteria oceny strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz mieszczących się w alokacji przyjętej w konkursie. Dokumentacja projektowa dotycząca projektów została przekazana do IZ WRPO 2014+ celem dalszej oceny, zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT z dnia 19-07-2016 (231.2 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 do 16.15 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 31.03.2016 r. od godziny 7.30 do 31.05.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r.,
1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.):

- Jst i ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, komunalne osoby prawne oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego z MOF Poznania, gminy Czempiń i gminy Środa Wielkopolska.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

Realizacja inwestycji funkcjonalnie powiązanych z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) polegających w szczególności na:

 1. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść i dróg dojazdowych oraz dojazdowych tras rowerowych,
 2. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji innej infrastruktury drogowej służącej wyłącznie obsłudze ZWP,
 3. Budowie elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
 4. Budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego,
 5. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu[1] (w tym systemów oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne),
 6. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system monitorowania, zarządzania), a także budowli i budynków stanowiących infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych,
 7. Zakupie autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP,
 8. Inwestycjach związanych z przygotowaniem miejsc leżących w obrębie ZWP, przeznaczonych na towarzyszące usługi transportowe (np. wypożyczalnia samochodów elektrycznych, wypożyczalnia rowerów publicznych/miejskich),
 9. Działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako dodatkowy element projektu inwestycyjnego).

W ramach konkursu realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-8 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 9. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych powyżej rodzajów projektów.

Zgodnie z zapisami UP, inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu obligatoryjnie muszą być działania związane z promowaniem korzystania z  komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

Informacje w zakresie realizacji wskazanej w Postanowieniach Umowy Partnerstwa wspólnej interpretacji z KE, znajdują się w SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowieniu) pod zapisami dla Działania 3.3.

 

[1]Dopuszcza się również inwestycje dotyczące budowy elementów systemów zarządzania i organizacji ruchu.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

UWAGA: zmiana alokacji:

Wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 106 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 1781/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16  :

Zapisy Rozdziału IV. Ogłoszenie konkursu, złożenie wniosku i zasady oceny, lit. G. Ocena formalna, pkt. 19 otrzymują brzmienie:

 „Wnioski podlegają ocenie formalnej w terminie 45 dni roboczych liczonych od daty przekazania do IZ WRPO 2014+ przez IP WRPO 2014+ listy rankingowej wraz z wnioskami ocenionymi pozytywnie w ramach oceny strategicznej ZIT, których łączna wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie przekracza alokacji przeznaczonej na konkurs. (Dopuszcza się możliwość włączenia na listę rankingową projektu, którego wartość dofinansowania częściowo mieści się w alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidzianej na przedmiotowy konkurs. Decyzja uzależniona jest od wysokości dostępnej alokacji). W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony, wówczas informacja o przedłużeniu zostanie umieszczona na Stronie internetowej Programu oraz Portalu.”

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 24 marca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin obowiązujacy od 24.03.2016.pdf (711.1 KB)


Regulamin konkursu (898.1 KB)

Załącznik nr 1 - Kryteria Wyboru Projektów (46.4 KB)

Załącznik nr 2- Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI do obsługi WRPO 2014+ (2.6 MB)

Załącznik nr 3- Wzór wniosku o dofinansowanie (533.6 KB)

Załącznik nr 4 -Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności- część opisowa (148.7 KB)

Załącznik nr 4 -Instrukcja do sporządzania studium wykonalności - część obliczeniowa (92.8 KB)

Załącznik nr 5 -Wzór umowy o dofinansowanie projektu (634 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik nr 6 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem na lata 2014 -2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (858.7 KB)

Załącznik nr 7 - Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych z osi priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (520.1 KB)

Załącznik nr 8 Metodyka szacowania emisji gazow cieplarnianych (513.5 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.4 MB)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ w zakresie OOŚ (545 KB)

Instrukcja wypełnienia załącznika do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (1 MB)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (462.5 KB)

Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (312.9 KB)

Poradnik Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

SPA 2020- Startegiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

Strategia EUROPA_2020 (436.7 KB)

Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na środowisko (310.5 KB)

Wzór oświadczenia rejestry GDOŚ (68.5 KB)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Wzór deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

Wytyczne KE opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

Załącznik do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  

katarzyna.potkowska@umww.pl, marta.jedro@umww.pl, dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl, mateusz.kasprzyk@umww.pl

 • Telefonu: 61 626 71 15, 61 626 71 45, 61 626 72 31 (UMWW), 61 669 80 54 (SMP),

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14