Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-03-2016 do 15-04-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 29.02.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 19-07-2016

14 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2370/2016 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16 (327.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16 (293.4 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (2.1 MB)

Uchwała Nr 2370/2016 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (443.8 KB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista projektów ocenionych merytorycznie - projekty ocenione pozytywnie (219.5 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 14 złożonych wniosków o dofinansowanie 10 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie natomiast 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku dojednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od31.03.2016 r. od godziny 7.30 do 15.04.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.02.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Instytucje Otoczenia Biznesu

Pod pojęciem „instytucji otoczenia biznesu” należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż  mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Przy czym:

- „mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” („MŚP”) oznaczają przedsiębiorstwa spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE)

nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r.,

- „duże przedsiębiorstwa” oznaczają przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów,

o których mowa w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na rozwoju potencjału i poprawie jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Poprzez rozwój potencjału i poprawę jakości specjalistycznych usług rozumie się projekty polegające na zakupie doradztwa umożliwiającego wprowadzenie lub udoskonalenie usług wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb i będących odpowiedzią na istniejące zapotrzebowanie sektora MSP. Przy czym usługi specjalistyczne to usługi inne niż wynikające z potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Finanse

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

projekty z zakresu profesjonalizacji usług IOB ( pomoc de minimis ) polegające na zakupie usług doradczych do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu przy czym maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN

projekty zawierające elementy inwestycyjne ( pomoc de minimis oraz  Regionalna Pomoc Inwestycyjna) :

- mikro i małe przedsiębiorstwa do 45% kosztów kwalifikowalnych;

- średnie przedsiębiorstwa do 35% kosztów kwalifikowalnych;

- duże przedsiębiorstwa do 25% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 60 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (802 KB)

1. Kryteria wyboru projektów 1.3.2 (503.1 KB)

2. Podręcznik Użytkownika LSI2014+ (2.5 MB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie 1.3.2 (511 KB)

4.1. Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa).docx (171 KB)

4.2. Studium Wykonalności - część obliczeniowa (321.8 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie WRPO 2014-2020 (291.7 KB)

6. Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów (999.7 KB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (600.9 KB)

8. Strategia biznesowa - założenia (62.7 KB)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (157.7 KB)

10.1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 6) (290.5 KB)

10.2. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji (zał. nr 6) (70.2 KB)

11.1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 6) (324.5 KB)

11.2. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji (zał. nr 6) (70.3 KB)

12. Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (513.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: katarzyna.wojciechowska@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 7138.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w Systemie LSI 2014+ (https://lsi.wielkopolskie.pl) lub pod numerem tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Pytania dotyczące obsługi Systemu LSI 2014+ można przesyłać  

Link do punktów informacyjnych w województwie wielkopolskim: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne