Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-03-2016 do 31-03-2017

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 02.03.2016 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-002/16 w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 23-06-2017

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2584/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji dla naboru w trybie pozakonkursowym Nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-002/16 oraz zmiany uchwały nr 3861/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.:„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 2584/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji (308.7 KB)

Opublikowano: 14.08.2020 r.


22 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3861/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania 9.3.2 (371.9 KB)

Uchwała 3861/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.06.2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (325.1 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie (4.1 MB)

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że projekty pozakonkursowe pt. Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” oraz Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”  uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej (218.4 KB)

Opublikowano: 20.06.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że projekty pozakonkursowe pt. Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” oraz Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”  zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Uwaga: Termin naboru został wydłużony do 31-03-2017.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 3.03.2016 r. od godziny 7.30 do 30.06.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 2.03.2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Powiat Wrzesiński.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty    prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

a) przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i

wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz

materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i

ustawicznemu) istniejących obiektów,

b) budowę i wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny

sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne

służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych

obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną

argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych

odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji

wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub

modernizacja) nie są wykonalne.

 

2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności,  „Małe Koperniki”):

- projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy

innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,

- projekty szkół i placówek systemu oświaty promujące

wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji

specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb

rynku pracy.

Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z

doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

W trybie pozakonkursowym projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 73 145 250,00 79 145 250,50 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (326.8 KB)

2 - Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.3 (2.5 MB)

3 - Formularz wniosku o dofinansowanie (530.3 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (576.3 KB)

5 - Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_9_3_2 (183.7 KB)

6 - Instrukcja_do_sporzadzania_SW_(czesc_obliczeniowa)_Poddzialanie_9_3_2 (404.3 KB)

7 - Wzór umowy o dofinansowanie (526.1 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014__ws._kwalifikowalności_kosztów (572.3 KB)

9 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014__w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów (353.5 KB)

10 - Wytyczne EFS w zakresie_edukacji (846.2 KB)

11 - Załącznik nr 1_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_zakresie_OOS (545 KB)

12 - Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie OOŚ (1 MB)

13 - Załącznik nr 9 do wniosku Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (445 KB)

14 - Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (316.7 KB)

15 - Załącznik nr 10 do wniosku Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej-1 (444.8 KB)

16 - Załącznik nr 11 - Wzor_oswiadczenia_rejestry_GDOS (68.5 KB)

17 - Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (466 KB)

18 - Załącznik nr 28 do wniosku Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie-1 (451.3 KB)

19 - Załącznik nr 29 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

20 - Załącznik nr 30.1 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansowanie)-3 (330 KB)

21 - Załącznik nr 30.2 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansoanie) (296 KB)

22 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 30.1 do wniosku_tabeli_w_części_D_formularza_informacji (74.9 KB)

23 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 30.2 do wniosku tabeli_w_części_D_formularza_Informacji (74.8 KB)

24 - Załącznik nr 31 do wniosku Informacja o pomocy innej niz de minimis (84.2 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: joanna.kaczmarek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.