Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 21-03-2016 do 30-04-2016

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 18.03.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-001/16, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-06-2016

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w ramach Poddziałania 4.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

10 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 799 500,00 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 520 000,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWP.04.04.01-IZ-00-30-001/16 (77.5 KB)

Uchwała nr 2170/2016 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Teatru Nowego (122.5 KB)

Beneficjenci_przekazywanie informacji i dokumentów.pdf (187.5 KB)

harmonogram płatności.xls (111 KB)

karta wzorów podpisów i pieczęci.doc (470.5 KB)

oświadczenie o braku pomocy publicznej.doc (466.5 KB)

oświadczenie o braku zmian w dokumencie rejestrowym.doc (466.5 KB)

oświadczenie o niekaralności (cudzoziemcy).doc (467 KB)

oświadczenie o nienakładaniu się finansowania.doc (468 KB)

oświadczenie o rachunku bankowym - refundacja.doc (467 KB)

oświadczenie o rachunku bankowym - zaliczka.doc (467 KB)

oświadczenie o realizowaniu innych projektów.doc (469 KB)

oświadczenie o zwolnieniu z wnoszenia zabezpieczenia.doc (467.5 KB)

pismo ws. zamówień.pdf (799.4 KB)

tabela źródeł finansowania projektu.xls (462.5 KB)

umowa o dofinansowanie - aktualizacja 07.06.2016.doc (455 KB)

wniosek o nadanie-zmianę dostępu do SL2014+.doc (485.5 KB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej” złożony przez Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista projektów ocenionych merytorycznie - 4.4.1-002/16.pdf (265.2 KB)


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. Modernizacja widowni Dużej Sceny obejmująca wymianę foteli, wykładzin oraz przebudowę kabiny elektroakustycznej złożony przez Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 21.03.2016 r. od godziny 7.30 do 30.04.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 18.03.2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

Na co można uzyskać dofinansowanie?

1.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja,restauracja, zachowanie, a także adaptacja na celekulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.

2.Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury orazwyposażenie instytucji kultury.

3.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja,restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalneobiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach

historycznych.

4.Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektówdziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.

5.Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacjai zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków iinnych zabytków ruchomych jako integralne elementyszerszego projektu infrastrukturalnego.

6.Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniemjako część szerszego projektu infrastrukturalnego.

7.Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterzekulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektuinfrastrukturalnego).

8.Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów iobiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako elementprojektu infrastrukturalnego).

9.Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacjii usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury iturystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jakoelement projektu infrastrukturalnego.

Typy projektów można łączyć.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowegoi krajowegodotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 550 000 zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (392.7 KB)

2 - Podręcznik_użytkownika_LSI2014_wersja 1.3 (2.5 MB)

3 - Formularz wniosku o dofinansowanie (529.6 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (322.4 KB)

5 - Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddziałanie_4_4_1 (640 KB)

6 - Instrukcja_do sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa) Poddziałanie_4.4.1 (468.6 KB)

7 - Wzór_umowy_o_dofinansowanie (390.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów (634.9 KB)

9 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014-2020_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów (503.3 KB)

10 - Załącznik_ do_wniosku_o_dofinansowanie_w_zakresie_OOS (545.5 KB)

11 - Instrukcja_wypełniania_Załacznika_w_zakresie_OOŚ (1 MB)

12 - Załącznik nr 2 do Wniosku Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (463 KB)

13 - Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

14 - Załącznik nr 3 do Wniosku Wzór Deklaracji gospodarki wodnej (463 KB)

15 - Załącznik nr 27 - Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (466.5 KB)

16 - Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie (514 KB)

17 - Załącznik nr 15 - Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane (504 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: iwona.kosciuszko@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.