Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 04-04-2016 do 29-04-2016

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 04.04.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.10.01.00-IZ-00-30-001/16, w ramach Działania 10.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 16-11-2016

W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 01 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn.: Wydatki IP WRPO związane z zamykaniem  perspektywy 2007-2013 w ramach Priorytetu III w latach 2016-2017, złożonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi 931 812,46 zł.

Uchwała Nr 2095/2016 z dnia 1 czerwca 2016 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania (109.9 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 04.04.2016 r.
od godziny 7.30 do dnia 29.04.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest od dnia ogłoszenia naboru, tj. 04.04.2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) w 2 egz. należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej, sekretariat pok.345, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Polityki Regionalnej,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Departamentu Polityki Regionalnej, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się może Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach WRPO na lata 2007-2013 w związku z realizacją zadań związanych z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 1 657 500 PLN

Minimalny wkład własny wynosi 15%.

Niezbędne dokumenty

Zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 10 Pomoc Techniczna DZIAŁANIE 10.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+ (601.5 KB)

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 10.1 (487.7 KB)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (173 KB)

3. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (455.1 KB)

4. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (2.2 MB)

5. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (72 KB)

6. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (464.1 KB)

7. Wzór umowy o dofinansowanie (718 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pomoc.techniczna@umww.pl , telefonicznie pod numerem tel. 61 626 325, 61 626 327 lub 61 626 345

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").