Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 10-06-2016 do 23-06-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 w ramach Działania 1.2  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 12-12-2016

7 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3972/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymał projekt o nr RPWP.01.02.00-30-0028/16.  

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (423.1 KB)

Uchwała Nr 3972/2017 ZWW z dnia 7.07.2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie (56 KB)

Opublikowano: 11.07.2017 r.


13 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 35247/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolskiw ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (422.9 KB)

Uchwała Nr 3524/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.04.2017 ws. wyboru projektów (300.4 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (2.6 MB)

Opublikowano: 14.04.2017 r.


15 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3014/2016 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Jednocześnie informujemy, że dla projektów wybranych na podstawie niniejszej uchwały obowiązują wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie jak dla projektów wybranych na mocy uchwały nr 2996/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia br. 

Uchwała Nr 3014/2016 z 15.12.2016.doc (53.5 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie_1.2.0.pdf (371.8 KB)

Opublikowano: 16.12.2016 r.


9 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2996/2016 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (001/16).pdf (256 KB)

Uchwała Nr 2996/2016 ZWW z dnia 9 grudnia 2016 r.docx (15.6 KB)

Lista członków KOP (001/16).pdf (99.1 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (001_16) (2.1 MB)

Opublikowano: 12.12.2016 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej 1.2 001/16 (286 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 166 złożonych wniosków o dofinansowanie, w naborze Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16, 90 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 67 projektów zostało ocenionych negatywnie, 7 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Dwa projekty został wycofane przez Wnioskodawców w trakcie oceny formalnej. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 10.06.2016 r. od godziny 7.30 do 23.06.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 09.05.2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

2.Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.

3.Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

1.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich grupy.

2. Konsorcja przedsiębiorstw z sektora MSP i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

1.Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez mikro lub małe przedsiębiorstwo – 80% wydatków kwalifikowalnych.

2.Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez średnie przedsiębiorstwo – 75% wydatków kwalifikowalnych.

3.Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których występuje pomoc de minimis  700 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 90 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001_16 (1 MB)

Załącznik nr 1_Kryteria Wyboru Pojektów w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 1.2.) (276.8 KB)

Załącznik nr 2_Podręcznik użytkownika LSI 2014+ (wersja 1.3) (2.5 MB)

Załącznik nr 3_Wzór wniosku o dofinansowanie (512.5 KB)

zalacznik nr 4 do Instrukcji SW_czesc_obliczeniowa (155 KB)

Załącznik nr 4_Dzialanie 1_2 zal 4 do Instrukcji SW_czesc opisowa_czesc finansowa (491.5 KB)

Załącznik nr 5_Wzór umowy o dofinansowanie projektu (396.1 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik nr 6_Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (572.1 KB)

Załącznik nr 7_Wytyczne_IZ_WRPO_2014 +__w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1,2,3,4,5,9 (353.3 KB)

Załącznik nr 8_Założenia do Planu w zakresie prac B+R (56.3 KB)

Załącznik nr 9_Oświadczenie o zgloszeniu wynalazku_ wzoru użytkowego_wzoru przemysłowego (74.4 KB)

Załącznik nr 10_Oświadczenie o przychodach z dzialalnosci innowacyjnej w wyniku realizacji projektu (78.2 KB)

Załącznik nr 11_Poziomy gotowości technicznej (201.1 KB)

12 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - działanie 1.2 WRPO 2014+ (1.4 MB)

13_Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie_(zał._nr_12_do_wniosku_o_dofinansowanie).docx (512.9 KB)

14.1_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_8_do_wniosku_o_dofinansoanie) (296 KB)

14.1._Instrukcja_wypełnienia_tabeli_w_części_D_formularza_Informacji_(zał._nr_8_do_wniosku_o_dofinansowanie) (74.6 KB)

14.2_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_8_do_wniosku_o_dofinansowanie) (331 KB)

14.2_Instrukcja_wypełnienia_tabeli_w_części_D_formularza_informacji_(zał._nr_8_do_wniosku_o_dofinansowanie) (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.szalej@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 05  lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.