logo_cst

CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY (CST2021)

CST2021 to system teleinformatyczny wykorzystywany na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. W skład CST2021 wchodzi kilka aplikacji w tym "SL2021 - Projekty", "SM EFS". 

1. Do czego służy SL2021 - Projekty?

Aplikacja SL2021 - Projekty umożliwia obsługę procesu rozliczania i kontroli projektu w formie elektronicznej, a także pełną komunikację pomiędzy beneficjentem a instytucją nadzorującą realizację projektu. W aplikacji zawierane są umowy o dofinansowanie i aneksy do umów oraz składane są wnioski o płatność.

2. Jak zalogować się do SL2021 - Projekty? 

System dostępny jest pod adresem https://sso.cst2021.gov.pl/

Logowanie odbywa się z wykorzystaniem loginu i hasła.

Jak uzyskać dostęp do projektu:

Beneficjent wyznacza osobę uprawnioną do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu w ramach CST2021. Nadanie uprawnień przez Instytucję Zarządzającą jest dokonywane na podstawie "Wniosku o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej Projektem po stronie Beneficjenta". Pracownik instytucji weryfikuje zgodność danych z wniosku z danymi Beneficjenta podanymi w ramach wniosku o dofinansowanie i następnie za pośrednictwem SL2021 wysyła zaproszenie e-mailowe do osoby zgłoszonej przez Beneficjenta.

Jeśli użytkownik miał już konto w aplikacji zostanie poinformowany mailowo o dodaniu do jego konta kolejnego projektu.

Jeśli użytkownik nie miał konta, będzie musiał się zarejestrować korzystając z linku otrzymanego w mailu.

Następnie osoba zarządzająca projektem ma możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników w swoim podmiocie i dodawania /usuwania kolejnych osób uprawnionych do projektu. 

W przypadku projektu niepartnerskiego lub partnerskiego nierozlicznego wnioskami częściowymi o płatność "Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej Projektem po stronie Beneficjenta" składa tylko wiodący Beneficjent do IZ/IP.
W przypadku projektu partnerskiego rozliczanego częściowymi wnioskami o płatność "Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej Projektem po stronie Realizatora (Partnera)" składa Beneficjent oraz każdy Realizator (Partner) za pośrednictwem wiodącego Beneficjenta do IZ/IP.
 
Uwaga!
Zarówno Beneficjent jak i Realizator (Partner) składają "Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej Projektem po stronie Beneficjenta/Realizatora (Partnera)" tylko dla jednej osoby. Uprawnienia dla kolejnych osób nadają już samodzielnie.
 
Szczegółowe informacje dostępne są w Instrukcji Beneficjenta SL 2021 – Projekty.
 
Uwaga!
Podczas logowania zwróć uwagę, czy wybrany kontekst pracy użytkownika (czyli reprezentowany podmiot oraz jego rola) jest poprawny. Kontekst można wybrać klikając na ikonę „ludzika” w prawym górnym rogu ekranu. W przypadku braku wyboru kontekstu, w SL2021 mogą nie być widoczne żadne projekty. Aplikacja zapamięta wybrany kontekst, zatem reprezentujesz tylko jeden podmiot w jednej roli instytucjonalnej, po jednokrotnym wyborze kontekstu nie będziesz musiał ponownie go wskazywać.

3. Czego potrzebuję aby korzystać z CST2021?

Przed przystąpieniem do pracy w SL2021 upewnij się, że sprzęt komputerowy z którego korzystasz:


smefs_logo

SYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (SM EFS) – dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) oraz Priorytet 9 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+))

 

1. Do czego służy SM EFS?

System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej SM EFS) jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu gromadzenia i monitorowania danych podmiotów i uczestników otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Główne cele realizowane przez SM EFS:

2. Jak zalogować się do SM EFS?

System SM EFS dostępny jest pod adresem https://sm.efs.gov.pl/ 

3. Jak uzyskać dostęp do SM EFS

Osoba zgłoszona do zarządzania projektem po stronie Beneficjenta oraz Realizatorów (jeśli dotyczy) samodzielnie rejestruje konto w SM EFS. Rejestracja konta nie oznacza jednak, że jego właściciel ma uprawnienia do realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu w systemie. Uprawnienia takie otrzymuje dopiero w momencie utworzenia i aktywacji profilu uprawnień użytkownika w danym projekcie przez pracownika instytucji.

Szczegółowy opis rejestracji konta w SM EFS został opisany w Instrukcji użytkownika SM EFS w rozdziale 3. 

4. Czego potrzebuje aby krzystać z SM EFS?

Do korzystania z systemu SM EFS należy posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do sieci internetowej. W celu poprawnego działania systemu zaleca się:


Co zrobić w przypadku problemów technicznych?

W przypadku niedostępności SL2021, SM EFS czy też wystąpienia błędów w Systemie zgłoś Instytucji Zarządzającej o zaistniałym problemie, wysyłając formularz zgłaszania problemów  na adres:  cst2021@wielkopolskie.pl

Zgłoszenia przesyłane na adres cst2021@wielkopolskie.pl  obsługiwane są wyłącznie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (numery projektów rozpoczynające się od FEWP).
W przypadku projektów realizowanych w ramach Programów Regionalnych  w pozostałych województwach należy kontaktować się z pomocą techniczną odpowiedniej Instytucji.
Dane kontaktowe można uzyskać w następujący sposób:
1) od opiekuna projektu;
2) szukając informacji na stronie internetowej właściwej dla danego Programu Regionalnego.

W zgłoszeniu należy podać informacje obowiązkowe:


Pliki do pobrania

Instrukcje:

Centralny system teleinformatyczny (CST2021)

Projekty:

Instrukcja Beneficjenta SL2021 Projekty wersja 2.0 (4.6 MB)

Wnioski o płatność:

Instrukcja Beneficjenta SL2021 Wnioski o płatność wersja 2.2 (2.9 MB)

Wzór wniosku o płatność (50.1 KB)

Korespondencja: 

Instrukcja Beneficjent SL2021 Korespondencja wersja 1.6  (2.1 MB)

Instrumenty finansowe:

Instrukcja Beneficjenta SL2021 Instrumenty Finansowe wersja 1.3 (4.1 MB)

Projekty grantowe:

Instrukcja Beneficjenta SL2021 Projekty Grantowe wersja 2.1 (1.1 MB)

Zamówienia publiczne:

Instrukcja Beneficjenta SL2021 Zamówienia publiczne wersja 1.8 (3.6 MB)

Baza personelu:

Baza personelu - Instrukcja beneficjenta 1.1 (1.8 MB)

Instrukcja SL2021 - Baza personelu (530.7 KB)

Baza personelu wersja do importu (22.3 KB)

SL2021_Baza personelu_ zakres danych (22.6 KB)

Harmonogram płatności:

wzór harmonogram płatności EFRR, FST (126.9 KB)

wzory_Harmonogram płatności EFS (273.3 KB)

 

System monitorowania EFS (SM EFS)

Instrukcja użytkownika SM EFS wersja 1.0 (7.3 MB)

 

Pozostałe:

Formularz zgłaszania problemów CST - beneficjent_ver1.0 (50.5 KB)

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta - EFRR, FST (33.3 KB)

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Realizatora (Partnera) - EFRR FST (33.5 KB)

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta - EFS (33.5 KB)

Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Realizatora (Partnera)  - EFS (33.6 KB)

Regulamin CST

Regulamin SM EFS i szkolenie z bezpieczeństwa SM EFS dostępne na stronie https://sm.efs.gov.pl/

Pobierz jako PDF