Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Konsultacje społeczne to proces wielowymiarowy i toczący się co najmniej na kilku etapach. Prace nad Programem rozpoczęły się już w 2019 r. w trakcie przygotowania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Zarząd Województwa podjął wówczas decyzję o włączeniu w ten proces szerokie grono interesariuszy, partnerów, ruchy społeczne, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Prowadzono subregionalne konferencje diagnostyczne zorganizowane w ramach Wielkopolskiego Forum Terytorialnego, badania opinii, warsztaty konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, rządowych i partnerów społeczno-gospodarczych z Wielkopolski. Zarząd zaprosił także mieszkańców (przedstawicieli jednostek samorządowych, jednostek publicznych i prywatnych) do składania propozycji projektów strategicznych, kluczowych z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski (zgłoszono blisko 1 300 projektów).

Prace nad kształtem projektu Programu rozpoczęły się w ramach Zespołu Wielkopolska 2021+ oraz Grupy Konsultacyjnej Wielkopolska 2021+. Efektem tych prac był projekt gotowy do poddania go szerszym konsultacjom społecznym wymaganym ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedstawienia do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Ministra właściwy do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa.

Przy opracowywaniu projektu Programu stosuje się przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z których wynika konieczność opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu, poddania jej konsultacjom społecznym i opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Prognoza projektu Programu przygotowana została we współpracy z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

 

Zespół Wielkopolska 2021+

W 2019 roku powołano Zespół ds. opracowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata 2021‑2027 (Uchwała nr 618/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.), którego zadaniem jest uzgadnianie ramowych założeń i działań niezbędnych w pracach nad projektem Programu. Skład Zespołu Wielkopolska 2021+ tworzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i jednostek podległych, takich jak: Departamentu Kultury, Departamentu Sportu i Turystki, Departamentu Zdrowia, Departamentu Edukacji i Nauki, Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatem, Departamentu Rolnictwa, Departamentu Gospodarki, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Spotkania Zespołu odbywają się w formule on‑line, w zależności od potrzeb. Zaplecze organizacyjne Zespołu pełni Departament Polityki Regionalnej.

 

Grupa Konsultacyjna Wielkopolska 2021+

W 2020 roku Zarząd Województwa powołał Grupę Konsultacyjną Wielkopolska 2021+ (Uchwała Nr 2762/2020 z 1 października 2020 r.), angażującą w proces przygotowania Programu przedstawicieli:

W Grupie znaleźli się m. in. przedstawiciele będący już członkami innych gremiów, w tym:

Grupa liczy 46 stałych członków, przy czym na każde spotkanie członkowie GK mogą zapraszać rekomendowanych przez siebie dodatkowych uczestników (w tym ekspertów, przedstawicieli NGO z danego obszaru tematycznego). Niezwykle istotnym elementem związanym z organizacją prac Grupy jest możliwość zawiązywania przez ich członków tematycznych grup roboczych.

Spotkania Grupy – ze względu na czas pandemii – odbywają się w formule on‑line. Funkcję koordynatora Grupy wraz z zapewnieniem zaplecza organizacyjnego pełni Departament Polityki Regionalnej.


Konsultacje społeczne projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 19a oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) ogłasza rozpoczęcie w dniu 30 września 2021 r. konsultacji projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+).

Konsultacje projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027  odbywają się w terminie od  30 września 2021r. do  5  listopada 2021r. włącznie.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu programu FEW 2021+ podany zostanie do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w okresie od 30 września do 5 listopada 2021 roku.

W ramach konsultacji istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentów oraz wyrażenia opinii do projektu FEW 2021+ i Prognozy oddziaływania na środowisko projektu FEW 2021+ (dokumenty do pobrania na końcu tekstu).

Konsultacje przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa wielkopolskiego do projektu FEW 2021+.

Konsultacje ww. projektu dokumentu będą trwały od 30 września 2021 r. do 5 listopada 2021 r.

Uwagi i wnioski do projektu FEW 2021+ mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem:  https://wrpo.wielkopolskie.pl/ankiety/24  

Opinie,  uwagi  i  wnioski  zgłoszone  po  5  listopada  2021  r. nie będą rozpatrywane.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.

Materiały do pobrania:

  1. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (3.4 MB)
  2. Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (1.2 MB)

 

W trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeprowadzili spotkania z przedstawicielami poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych planowanych do objęcia instrumentem ZIT w perspektywie 2021‑2027 w ramach Programu. Spotkania konsultacyjne odbyły się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Kolejne spotkania będą odbywać się zgodnie z potrzebami, głównie w formule zdalnej.

 

W dniu się 27 października 2021r. odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia obszarów wiejskich i zastosowania mechanizmy RLKS. 4 listopada 2021r. zaprezentowano projekt Programu na forum Wielkopolskiego Komitetu ds. Ekonomii Społecznej. Projekt Programu był także tematem dyskusji na spotkaniu z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego w dniu 5 listopada 2021r. na początku grudnia odbyło się spotkanie z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego w Poznaniu.


Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

Przez okres trwania konsultacji społecznych zostało zgłoszonych ponad 300 uwag. Zdecydowana większość została wniesiona przez przedstawicieli podmiotu publicznego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgłoszone uwagi miały różny stopień szczegółowości i dotyczyły zarówno poszczególnych celów szczegółowych projektu Programu, jak i dokumentu jako całości, zwracając uwagę na kwestie o charakterze horyzontalnym. Zdecydowana większość uwag odnosiła się do priorytetu SPOŁECZEŃSTWO oraz priorytetu ŚRODOWISKO I ENERGIA.

Więcej informacji dotyczących przebiegu konsultacji społecznych i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w ich trakcie zawiera Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 podany został przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do publicznej informacji 30 września 2021 r., z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w terminie od 30 września do 5 listopada 2021 r.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag do przedmiotowej Prognozy.

Materiały do pobrania:

  1. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (1.6 MB)
  2. Załącznik do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (2.1 MB)
  3. Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (3.4 MB)
  4. Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (1.1 MB)

 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

W ramach konsultacji, 21 października 2021 r., projekt Programu przedstawiono na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska i Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia 27 października 2021r. Komisja wyraziła opinię pozytywną dla projektu Programu. Obowiązek konsultacji z KWRiST wynika z art. 19a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

Pobierz jako PDF