1 Informacje ogólne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 – powołał Rzecznika Funduszy Europejskich, który od 21 listopada 2017 roku funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rzecznik Funduszy Europejskich (RFE) zajmuje się wypracowywaniem optymalnych rozwiązań poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych - monitoruje propozycje usprawnień w wydatkowaniu środków unijnych oraz sygnalizuje je odpowiednim instytucjom.

2 Czym zajmuje się Rzecznik?

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących realizacji WRPO 2014+ oraz FEW, w tym o charakterze skarg i wniosków, np.:

3 Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych.

4 Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia do Rzecznika można dokonać w następujący sposób:

5 Wymagania dotyczące zgłoszenia

Zgłoszenie przekazywane do Rzecznika powinno zawierać:

Do rozpatrywania zgłoszeń Rzecznik stosuje odpowiednie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik udziela niezwłocznie.

6 Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie rozpatruje spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności:

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Ponadto, do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce.

Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub wrpo.wielkopolskie.pl

7 Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

Pobierz jako PDF