Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-03-29 do 2019-04-19 )

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego (JST) nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej (jeżeli posiada ona dane w poniższym zakresie, w przeciwnym wypadku danymi właściwej JST).

Należy mieć na uwadze, iż wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z ustawą wdrożeniową oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Nabór: RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16 ( od 2016-06-30 do 2016-08-30 )

W związku z wątpliwościami dotyczącymi spełnienia kryterium dotyczącego niskich wyników edukacyjnych informuję, że należy w tym celu posługiwać się danymi przekazanymi szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Jeżeli w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu (części dotyczącej diagnozy szkoły) Projektodawca/Wnioskodawca dysponuje wynikami z egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego w bieżącym roku, to może wziąć je pod uwagę. W takiej sytuacji, decyzję czy szkoła spełnia ww. kryterium, Beneficjent podejmuje na podstawie danych z roku bieżącego i poprzedzającego (tj. 2016 i 2015). Z kolei jeżeli w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ww. zakresie szkoła nie dysponuje wynikami z egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w bieżącym roku, podejmuje ww. decyzję na podstawie danych z dwóch poprzednich lat (tj. 2015 i 2014).

Ponadto, zwracam uwagę, iż zgodnie z treścią kryterium wystarczy osiągnięcie przez szkołę średniego wyniku z egzaminu zewnętrznego wyłącznie z jednego przedmiotu (np. z matematyki w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub z części I sprawdzianu) poniżej średniej dla województwa, wyłącznie w jednym roku w okresie ostatnich dwóch lat (zgodnie z powyższym opisem).

Kryteria oceny projektów są przyjmowane przez Komitet Monitorujący. Natomiast ich przyjęcie nie wiąże się bezpośrednio z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia danego naboru. W związku z tym Instytucja Zarządzająca w ramach kryterium przedstawiła sposób oceny egzaminów zewnętrznych zarówno w roku 2015, jak i w 2014.

Zwracamy uwagę, że w konkursie nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-001/16 dotyczącym Poddziałania 8.1.4 typ I „Gimnazjalista z pasją – Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych” wyniki egzaminów gimnazjalnych szkół uczestniczących w projekcie należy odnosić do średnich wyników dla obszaru ZIT Poznań, a nie średnich wyników dla województwa. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych dla obszaru ZIT Poznań przedstawione są poniżej.

Przedmiot

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Język polski

68,80%

61,64%

68,32%

Historia i wiedza o społeczeństwie

61,32%

66,23%

59,25%

Matematyka

51,14%

51,21%

51,89%

Przedmioty przyrodnicze

54,53%

52,98%

53,71%

Język angielski poziom podstawowy

72,34%

71,81%

69,06%

Język niemiecki poziom podstawowy

56,97%

60,60%

61,64%

Język rosyjski poziom podstawowy

57,30%

48,48%

68,67%

Język francuski poziom podstawowy

83,05%

90,39%

92,94%

Język hiszpański poziom podstawowy

66,37%

64,73%

70,16%

Język włoski poziom podstawowy

28,67%

Brak zdających

Brak zdających

Nabór: RPWP.08.01.04-IZ-00-30‑001-17 ( od 2017-12-28 do 2018-02-01 )

Gimnazjum/klasy gimnazjalne mogą zostać objęte wsparciem, należy jednak zwrócić uwagę na zasadność doposażenia pracowni w przypadku szkół, które mają zostać wygaszone. we wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo opisać sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu, związana z doposażeniem pracowni, po wygaszeniu gimnazjum.

Dostosowanie stron internetowych, na których będą publikowane informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne, do standardów WCAG 2.0 jest niezbędne, aby umożliwić pozyskanie informacji o rekrutacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Należy zapewnić różne sposoby informowania o możliwości udziału w projekcie: plakaty, ulotki, informacje w polskim języku migowym (film na www) itp. Proces rekrutacji musi być zaplanowany tak, aby nikomu nie ograniczał dostępu. Należy mieć na uwadze:

  • umieszczenie w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych wyraźnej informacji o możliwości skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu),
  • umieszczenia w materiałach informacyjnych i rekrutacyjnych opisu dostępności biura projektu/miejsc rekrutacji – (szerokość drzwi, możliwość pokonania schodów (winda, itp.), dostępność tłumaczenia na język migowy, możliwość korzystania z pętli indukcyjnej itp.).

Założenie, iż do projektu nie mogą zgłosić się, czy nie zgłaszają się osoby z niepełnosprawnościami, jest dyskryminacją.

Tak, ponadto w ramach konkursu przewidziane są dodatkowe punkty premiujące, gdy projekt jest skierowany do szkół specjalnych, o których mowa w art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego (JST) nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej (jeżeli posiada ona dane w poniższym zakresie, w przeciwnym wypadku danymi właściwej JST).

Beneficjent jest zobowiązany, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, dokonać oszacowania podziału grupy docelowej ze względu na płeć. Jeżeli w czasie trwania projektu podział ten zostanie zaburzany wówczas Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zmian do wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem. Prowadząc rekrutację, należy jednak pamiętać, że liczba uczestników projektu objętych wsparciem nie może ulec zmianie a jedynie może zmienić się podział uczestników w strukturze grupy docelowej. Należy mieć na uwadze Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 20142020.

a) można wspierać tego typu kursy/studia dla nauczycieli, należy uzasadnić ich celowość b) dodatkowe zajęcia informatyczne są możliwe do realizacji, należy uzasadnić ich celowość.

Można w projekcie wykazać sprzęt, nie mniej od jego uzasadnienia, opisu zajęć, ceny w kontekście racjonalności zakupu do danego działania zależy czy pozycja budżetowa będzie zaakceptowana przez KOP.

Kryterium punktowe nr 14 w ramach kryteriów oceny strategicznej ZIT pt. "Wykorzystanie w pracy dydaktycznej e-podręczników/ e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS" obejmuje szerszy zakres niż tylko e-podręczniki. By uzyskać dodatkową punktację jest możliwość wykorzystania także e-zasobów lub e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom z EFS w latach 2007‑2013 i 2014‑2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. Spełnienie kryterium jest możliwe zarówno w przypadku wykorzystania dydaktycznych materiałów elektronicznych przez szkoły lub placówki oświaty i/lub prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu ww. dydaktycznych materiałów elektronicznych. Ponadto, mimo zmian w programach nauczania, możliwe jest wykorzystanie opracowanych e-podręczników/e-zasobów/e-materiałów w sposób jednostkowy (dla celów np. jedynie części działań w projekcie) np. w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów czy realizacji specjalnych programów nauczania.

Jeżeli potencjalny Wnioskodawca zamierza realizować wsparcie zgodne z lit. a) - c) punktu 6.1.3 Regulaminu konkursu, to Kryterium nr 2. dot. kompleksowości wsparcia będzie dla niego obligatoryjne.

Zgodnie z brzmieniem Kryterium - Wnioskodawca zapewnia, że wparcie obejmie co najmniej 2 elementy spośród wymienionych poniżej:

  • rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie matematyki lub informatyki;
  • doskonalenie nauczycieli: w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu lub w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół i placówek systemu oświaty oraz włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
  • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki oraz narzędzia TIK do nauki matematyki i informatyki.

W związku z powyższym potencjalny Wnioskodawca może nie założyć w projekcie wsparcia w postaci wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki oraz narzędzia TIK do nauki matematyki i informatyki, jednakże będzie zobligowany wówczas do realizacji pozostałych 2 elementów wymienionych w treści kryterium.

Należy jednak zauważyć, że jeżeli planowane wsparcie nie będzie dotyczyć ww. zakresu tematycznego (wskazanego w lit. a) - c) Regulaminu Konkursu), to Kryterium nr 2. nie będzie dotyczyło projektu złożonego przez potencjalnego Wnioskodawcę, a projekt będzie podlegał sprawdzeniu pod względem zgodności z pozostałymi Kryteriami, które go dotyczą.

Jeżeli potencjalny Wnioskodawca nie będzie realizował wsparcia określonego w lit. d) punktu 6.1.3 Regulaminu konkursu, to Kryterium dostępu nr 3. dot. kompleksowości wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami nie będzie dotyczyło projektu potencjalnego Wnioskodawcy. Projekt będzie podlegał sprawdzeniu pod względem jego zgodności z pozostałymi Kryteriami, które go dotyczą.

Każdy z projektów przedłożonych do dofinansowania w ramach omawianego konkursu, obligatoryjnie musi spełnić kryterium dostępu nr 5. dot. diagnozy.

Zgodnie z brzmieniem Kryterium: Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty, w tym zwłaszcza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia (o ile projekt zakłada wyposażenie pracowni/doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty). W związku z powyższym, Wnioski z diagnozy winny być zbieżne z typem wsparcia realizowanym w projekcie, jeśli projekt nie będzie obejmował zakupu narzędzi TIK, to wnioski z diagnozy dotyczące przedmiotowych braków, nie musza być ujmowane w projekcie.

W przypadku gdy Wnioskodawca jest organem prowadzącym szkół planowanych do objęcia wsparciem, to nie musi wchodzić w partnerstwo z gminami na których obszarze zlokalizowane są te szkoły. Jednakże w przypadku gdy wsparciem zostaną objęte również szkoły, których organem prowadzącym jest gmina, to gmina te winny być partnerem takiego projektu.

Szczegółowe wymagania dot. partnerstwa zostały określone w Regulaminie konkursu – rozdział 3.6. (str. 33). W tym miejscu doprecyzowano m.in. że partner wiodący (Wnioskodawca) jest zobowiązany do dostarczenia do IOK na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o partnerstwie lub porozumienia partnerskiego. Należy jednak mieć na uwadze, że zawiązanie takie umowy powinno nastąpić przed złożeniem wniosku, gdyż procedura konkursowa wymaga sprecyzowania informacji o partnerstwie we wniosku aplikacyjnym. Wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Zapisy Regulaminu konkursu nie wykluczają uczniów klas młodszych szkoły podstawowej, poza przypadkami dotyczącymi indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz pomocy stypendialnej, jednakże intencją było finasowanie działań wspierających starszych uczniów w ramach klas VI-VIII szkoły podstawowej, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Należy mieć jednakże na uwadze, że poddziałanie 8.1.4 mimo że jest kierowane również do uczniów szkół podstawowych to jednak bazuje na rozwijaniu kompetencji kluczowych na rynku pracy - w przypadku kierowania interwencji do najmłodszych grup wiekowych wpływ na rynek pracy może być ograniczony.