Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 20-06-2016 do 05-07-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 16.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16 w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 21-11-2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/16.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2875/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.05.00‑IZ‑00‑30‑002/16 dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała 1191/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.08.2019 (213.4 KB)

Zał. 1a do Uchwały 1191/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30.08.2019 (819.1 KB)

Opublikowano: 03.09.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16).

Lista umów zawartych w ramach Działania 6.5. (238.5 KB)

Opublikowano: 22.02.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-002/16.

Uchwała Nr 2875/2016 ZWW z dnia 18.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów.docx (22.8 KB)

Załącznik 1a do Uchwały Nr 2875/2016.xlsx (54.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów.xlsx (22 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 20.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 05.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. 

Na co można otrzymac dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe na rzecz:

  1. MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze  i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
  2. rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

54 792 798,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z subregionu, w taki sposób, że:

- maksymalny poziom dofinansowania w subregionie kaliskim wynosi 8 574 790,00 zł,

- maksymalny poziom dofinansowania w subregionie konińskim wynosi 8 033 680,00 zł,

- maksymalny poziom dofinansowania w subregionie leszczyńskim wynosi 7 795 591,00 zł,

- maksymalny poziom dofinansowania w subregionie pilskim wynosi 4 754 553,00 zł,

- maksymalny poziom dofinansowania w subregionie poznańskim wynosi 25 634 184,00 zł.

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt z każdego subregionu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 15%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.5 (1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (505.7 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 6.5 (302.2 KB)

8.3 Umowa o dofinansowanie projektu 6 5 PSF (1.9 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (524.1 KB)

8.5 Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.3 (2.6 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (497.2 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (924.9 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (373.1 KB)8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (438.7 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (402.2 KB)

8.11.Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (631.7 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.5 (378.3 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (282.2 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (413.8 KB)

8.15 Sekcje PKD przyporządkowane do branż o największym potencjale rozwojowym i_lub branż strategicznych dla regionu (599.1 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (392.9 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy Partnera (362.6 KB)

8.18 Wzór oświadczenia o bezstronności (415.6 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (783.9 KB)

8.20 potwierdzenie sytuacji finansowej Wnioskodawcy (294.4 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").