Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-09-2016 do 27-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 30.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/16 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 13-02-2017

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno – merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/16.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3244/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/16 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3115/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.21 r. (180.3 KB)

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr 3115/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.21 r. (447.6 KB)

Opublikowano: 08.01.21 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno - merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/16.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3244/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/16 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała Nr 2098/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. (1.6 MB)

Opublikowano: 10.04.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. (235.5 KB)

Opublikowano: 01.12.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/16).

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. (235.1 KB)

Opublikowano: 29.03.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/16.

Przedmiotowe projekty zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ponadto IZ WRPO 2014+ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (30.5 KB)

Uchwała Nr 3244/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (217.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3244/2017 ZWW z dnia 10 lutego 2017r (57.8 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3244/2017 ZWW z dnia 10 lutego 2017r (57.4 KB)

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr 3244/2017 ZWW z dnia 10 lutego 2017r (53.8 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 27.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • ­podmioty ekonomii społecznej,
 • ­instytucje rynku pracy,
 • ­organizacje pozarządowe,
 • ­jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • ­państwowe jednostki budżetowe,
 • ­podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania publiczne,
 • ­podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące projekty dotyczące wsparcia opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci:

 • Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy -szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Województwie wielkopolskim w latach 2014-2020;
 • Program wielospecjalistycznej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy.

Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 6 327 000,00 zł

W tym wsparcie finansowe EFS: 5 661 000,00 zł

W tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 666 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z programu polityki zdrowotnej, w taki sposób, że:

 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) Programu profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 wynosi 152 000,00 PLN;
 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) Programu wielospecjalistycznej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy wynosi 6 175 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu w ramach Podziałania 7.2.2 (1003 KB)

8.1. Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy – szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020. (851.6 KB)

8.2. Program wielospecjalistycznej terapii osób z wrodzonymi wadami twarzy. (356 KB)

8.3. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dla Poddziałania 7.2.2. (302.4 KB)

8.4. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2. (220.3 KB)

8.5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. (1.9 MB)

8.6. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (524.1 KB)

8.7. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+. (3 MB)

8.8. Regulamin Użytkownika LSI 2014+. (488.7 KB)

8.9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. (1.1 MB)

8.10. Wzór deklaracji poufności. (374.4 KB)

8.11. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności. (438.8 KB)

8.12. Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+. (404.8 KB)

8.13. a Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (HPV). (628.4 KB)

8.13. b Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (wrodzone wady twarzy). (640.7 KB)

8.14. Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2. (340 KB)

8.15. Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy. (284.2 KB)

8.16. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco. (374 KB)

8.17. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS. (392 KB)

8.18. Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera. (443.6 KB)

8.19. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta. (416.2 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").