Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-09-2016 do 28-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach  Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 17-03-2017

28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3421/2017 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 5.1.2 001/16 (402.4 KB)

Uchwała Nr 3421/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28.03.2017 ws. zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania (293 KB)

Opublikowano; 29.03.2017 r.


16 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3388/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.05.01.02-IZ-00-30-001/16).

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (406 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (282.4 KB)

Uchwała Nr 3388/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (435.2 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (3.8 MB)

Opublikowano: 17.03.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) 5.1.2 (230.5 KB)

Opublikowano: 15.03.2017 r.


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 18 złożonych wniosków o dofinansowanie, 14 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 4 projekty zostały ocenione negatywnie . Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30 września 2016 r. od godziny 7.30 do 28 października 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30 sierpnia 2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg powiatowych i gminnych, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  2. budowa, przebudowa rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  3. budowa, przebudowa, modernizacja drogowych obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na drogach powiatowych i gminnych;
  4. systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3). 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 105 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 - Regulamin konkursu (780.6 KB)

2 - Kryteria wyboru projektów EFRR (428.1 KB)

3 - Podręcznik LSI 2014+ (3 MB)

4 - Wzór wniosku o dofinansowanie (526 KB)

5 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.2 MB)

6 - Instrukcja_do_sporządzania_Studium Wykonalnosci (118.8 KB)

7 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (630.9 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 - Wytyczne ws. kwalifikowalności kosztów (572.3 KB)

9 - Wytyczne ws. zasad rozliczania projektów (353.5 KB)

10 - Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

11 - Załącznik nr_1_w_zakresie_OOS (545 KB)

12 - Instrukcja_wypełniania_Załacznika_nr w zakresie_OOŚ (1 MB)

13 - Załącznik nr 9_Zaświadczenie_Natura_2000 (462.5 KB)

14 - Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

15 - Załącznik nr 10 _Deklaracja_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę_wodną (461.5 KB)

16 - Załacznik nr 12_oswiadczenie_rejestry_GDOS (68.5 KB)

17- Załącznik nr 16 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

18 - Załącznik nr 17_Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (465.5 KB)

19 - Załącznik nr 23_Oświadczenia Partnerów (479.5 KB)

20 - Załącznik nr 25_Oświadczenie_o_ochronie_informacji (451.3 KB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres:

natalia.kantecka@umww.pl lub telefonicznie pod numerem 61 626 71 11.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Najczęściej zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.