Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-06-2017 do 04-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania z dniem 26 maja 2017 r. ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań.  

Wyniki naboru 11-01-2018

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5246/2018 ws. zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4787/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.03.02.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Skład Komisji Oceny Projektów 3.2.3 (176.9 KB)

Uchwala Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 10/2018 z 26.04.2018 (340.9 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 5246/2018 z 26.04.2018 (223 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały ZWW 5246/2018 z 26.04.2018 (224.7 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4 MB)

Opublikowano: 30.04.2018 r.


W dniu 11 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4787/2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Skład Komisji Oceny Projektów 3.2.3 (176.9 KB)

Uchwała 1/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 17.01.2018 ws. wyboru projektów do dofinansowania (325.6 KB)

Uchwała 4787/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11.01.2018 ws. wyboru projektów do dofinansowania (295 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4787/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11.01.2018 ws. wyboru projektów do dofinansowania (217.8 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (5.2 MB)

Opublikowano: 25.01.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

 Lista po ocenie merytorycznej 3.2.3_rezerwa (301.1 KB)

Opublikowano: 17.04.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 4 złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowano je do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 27.03.2018 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (235.4 KB)

Opublikowano: 04.01.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 8 złożonych wniosków o dofinansowanie 7 zostało ocenione pozytywnie, natomiast 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski ocenione pozytywnie zostały skierowane do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonują członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 30.11.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

W dniu 25 września br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie oraz zawnioskował do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie alokacji o kwotę pozostającą do dyspozycji w ramach działania.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.2.3 Typ I (352.3 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT 3.2.3 Typ I (453 KB)

Uchwała nr 32/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 25.09.2017 ws. zatwierdzenia listy rankingowej 3.2.3 Typ I (395.6 KB)

Uchwała nr 33/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 25.09.2017 ws. zwiększenia alokacji na konkurs 3.2.3 Typ I (394.3 KB)

Opublikowano: 25.09.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28 czerwca 2017 r. od godziny 7.30 do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godziny 15.30.

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Metropolia Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:

- jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Termomodernizacja budynków publicznych: audyty energetyczne oraz kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

1.  ociepleniem obiektu,

2.  wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

3.  przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),

4.  przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji,

5.  instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

6. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

•    maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,

•    wkład własny Beneficjenta stanowiący minimum 15 % wydatków kwalifikowalnych,

•    minimalna wartość projektu – 300 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi
24 000 000 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


W dniu 11 stycznia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4788/2018 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3678/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.02.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

AKTUALNY Regulamin 3.2.3 - obowiązuje od 11.01.2018 r. (867.3 KB)

Uchwała ZWW 4788/2018 zmieniajaca uchwałę nr 3678/2017 (297.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2018 r.


Regulamin 3.2.3. (863.8 KB) (NIEAKTUALNY)

Załączniki do Regulaminu:

1-Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 3.2.3 (676.8 KB)

2-Podręcznik użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

3-Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.3 (547.9 KB)

4-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) 3.2.3 (616.5 KB)

5-Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) 3.2.3 (94.6 KB)

6-Wzór umowy o dofinansowanie projektu (457.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

7-Wytyczne IZ WRPO 2014 kwalifikowalności kosztów EFRR (1.2 MB)

8-Wytyczne IZ WRPO 2014 zasady rozliczania projektów (1.1 MB)

Pozostałe dokumenty:

9-Instrukcja wypełniania wniosku 3.2.3 (164 KB)

10-Załącznik 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (545 KB)

11-Instrukcja wypełniania Załącznika 1 do wniosku Ocena oddziaływania na środowisko (946.3 KB)

12-Załącznik 8 do wniosku-Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

13-Instrukcja wypełniania Załącznika 8 do wniosku NATURA 2000 (312.9 KB)

14-Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15-SPA-2020- Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

16-Załącznik 9 do wniosku Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

17-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

18-Załącznik 13 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502.5 KB)

19-Załacznik 17 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

20-Zalacznik 24 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.7 KB)

21-Załącznik 25 do wniosku zobowiązanie do przeprowadzenia audytu ex-post (465 KB)

22-Załącznik 27 do wniosku Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (68.5 KB)

23-Załącznik 28 do wniosku Oświadczenia Partnera Uczestnika (482 KB)

Inne ważne informacje

Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze Strony Metropoli Poznań (w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT): pod adresem dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl , telefonicznie pod nr 61 669 80 54, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, pod adresem: agnieszka.krok@umww.pl, marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 39, 61 626 63 16 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.