Zakończony od 30-06-2017 do 28-07-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2017 r.  ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.05.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 07-12-2017

29 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5140/2018 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 1.5 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie 1.5.3 001/17 (174.6 KB)

Uchwała 5140/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.03.2018 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (77.8 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy 1.5.3 (5.5 MB)

dokumenty do sporządzenia umowy (ooś) (2.3 MB)

Opublikowano: 03.04.2018 r.


7 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4674/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.03‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 1.5 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 4674/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (452.5 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie (661.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (616.7 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy (6.4 MB)

dokumenty do sporządzenia umowy (OOŚ) (2.5 MB)  (Dodano: 12.12.2017 r.)

Opublikowano: 08.12.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 1.5.3 (252.2 KB)

Opublikowano: 04.12.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 54 złożonych wniosków o dofinansowanie 33 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 16 projektów zostało ocenionych negatywnie, natomiast 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. 1 wniosek został wycofany przez Wniokodawcę. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 12.10.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do 28.07.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 30.05.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki wskazane w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez następujące typy projektów:

  1. modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią;
  2. kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe);
  3. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Typy projektów a) i b) (łącznie) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu c) to element dodatkowy.

Realizacja projektów w typach a) i b) będzie możliwa na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1363.), natomiast w typie c) w ramach pomocy udzielanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu – zgodnie z Rozporządzeniem
dot. efektywności energetycznej:

  1. 65% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  2. 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

W przypadku występowania w projekcie kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do dofinansowania w ramach pomocy na poprawę efektywności energetycznej oraz pomocy de minimis Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania. Poziom dofinansowania nie może przekraczać wskazanych powyżej wartości procentowych.

Minimalna wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł (w tym do 700 000,00 zł  w ramach pomocy de minimis dla typu projektu c).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 60 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1. ogłoszenie o naborze (923.5 KB)

2. Regulamin konkursu (1.2 MB)

3. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (711.9 KB)

4.Podręcznik_LSI2014 (3 MB)

4.1 Regulamin_Użytkownika_LSI_2014_ (797 KB)

5. Wzór Wniosku (548 KB)

6. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (560 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (314.8 KB)

8. Wzór_umowy (763.1 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. (nieaktualny)

9. Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów (1.2 MB)

10. Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów (1.1 MB)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie (1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

12.1. Załącznik nr 6 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (84.2 KB)

12.2. Załącznik nr 6 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (296 KB)

12.2. Załącznik_nr 6 do wniosku - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji (74.6 KB)

12.3. Załącznik nr 6 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (331 KB)

12.3. Załącznik nr 6 do wniosku - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji (74.7 KB)

13. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.4 KB)

14. Załącznik nr 10 do wniosku - Opinia o innowacyjności - załącznik fakultatywny (24.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90, 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.