Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 31-07-2017 do 21-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 28.06.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 26-01-2018

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1. - aktualizacja (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dziesięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (287.8 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (222 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dziewięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (285.3 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów w ramach

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu trzech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (283.8 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie (220.6 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (282.8 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (215.2 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o projektach, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 5343/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej (361 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (452.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (253.1 KB)

Opublikowano: 01.06.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1-003/17 (81.8 KB)

Opublikowano: 06.03.2018 r., Aktualizacja 08.05.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów RPWP.08.01.01-IZ-00-30-003/17 (269.2 KB)

Uchwała 4852/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.01.2018 ws. zatwierdzenia listy projektów (360.9 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały 4852/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.01.2018 (494.1 KB)

Opublikowano: 26.01.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą oraz zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17.

Projekty skierowane do etapu negocjacji 8.1.1 003/17 (439.1 KB)

Opublikowano: 24.04.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (492.2 KB)

Opublikowano: 06.12.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.07.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 21.08.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – wsparcie finansowe EFS 71 451 179,00 PLN

Minimalna wartość projektu – 50 000,00 zł

Wkład własny – 15%

Niezbędne dokumenty

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4172/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 roku dokonano korekty załącznika nr 8.19 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego do regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17.

W przedmiotowym załączniku usunięto omyłkę graficzną oraz wynikającą z różnicy wyliczeń i zaokrągleń miejsc po przecinku.

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑003/17 nie ulegają zmianie.

Zmiana załącznika obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2017 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.19 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego (4.4 MB)

Uchwała Nr 4172/2017 z 23.08.2017 (359.6 KB)

Opublikowano: 24.08.2017 r.


8.0 - Regulamin (1.1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (638.4 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8 (369.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 8 (1.5 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (539.7 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014 (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014 (1.2 MB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (434.3 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (520.1 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (550.1 KB)

8.10 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (748.9 KB)

8.11 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014 (739.8 KB)

8.12 Karta weryfikacji ogólnego kryterium merytorycznego zero-jedynkowego dotyczącego etapu negocjacji (612.6 KB)

8.13 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (288.3 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8 (268.4 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (344.3 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (432.3 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (394.2 KB)

8.18 Lista gmin, w których zadeklarowano realiazcję projektów ze środków EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL oraz Poddziałania 8.1.1 WRPO 2014 (358.8 KB)

8.19 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego - NIEAKTUALNY (4.4 MB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (234.8 KB)

8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (730.1 KB)

8.22 Informacje dotyczące sposobu przygotowania diagnozy niezbędnej do realizacji wsparcia na rzecz OWP (533.6 KB)

8.23 Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (297 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").