Zakończony od 31-08-2017 do 15-09-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 31.07.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 01-03-2018

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ informuje, że wszystkie z 6 wniosków o dofinansowanie skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 zostało ocenionych negatywnie w związku z tym żaden z projektów nie zakwalifikował się do etapu negocjacji. W ramach przedmiotowego konkursu nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu.

Oceny dokonano na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Skład Komisji Oceny Projektów, powołanej dla konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 (354.3 KB)

Opublikowano: 01.03.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie formalnej w ramach konkursu zamkniętego Działania 6.2 2017 (190.6 KB)

Opublikowano: 21.11.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.08.2017 r. od godziny 00.00 do dnia 15.09.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (31.07.2017 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Projekt jest realizowany wyłącznie przez Lokalne Grupy Działania lub w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania. LGD w partnerstwie może wystąpić tylko raz.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);
 • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych[1];
 • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania[2],
 • inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

 


[1] Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

[2] Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 10 588 235,29 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 9 000 000,00  PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu:

50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego Wnioskodawcy stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Niezbędne dokumenty

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  w wyniku omyłki pisarskiej na 38 stronie w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie podano nieprawidłowy przykład wyliczenia wskaźnika rezultatu dotyczącego liczby osób o niskich kwalifikacjach. W wyniku powyższego zmianie ulegają zapisy dotyczące wyliczenia przedmiotowego wskaźnika w załączniku nr 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie przedmiotowego konkursu.

Załącznik 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 konkurs 002 17 (894.4 KB)

Zmiana zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla naboru RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 oraz RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 (261.3 KB)

Opublikowano: 25.08.2017 r.


Regulamin konkursu (904.5 KB)

1. Załącznik 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa (402.4 KB)

2. Załącznik 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa (524 KB)

3. Załącznik 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu_Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (1.7 MB)

4. Załącznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (560.8 KB)

5. Załącznik 8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego_beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO2014 w zakresie obsługi LSI 2014 (3 MB)

6. Załącznik 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - NIEAKTUALNY (884.4 KB)

7. Załącznik 8.7 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (226.6 KB)

8. Załącznik 8.8 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 LGD (187.8 KB)

9. Załącznik 8.9 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 wraz z systemem wagowym (280.1 KB)

10. Załącznik 8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych – zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (150 KB)

11. Załącznik 8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (794.7 KB)

12. Załącznik 8.12 Wykaz kategorii kosztów dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa (456 KB)

13. Załącznik 8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (139.5 KB)

14. Załącznik 8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (279.3 KB)

15. Załącznik 8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szansw ramach projektów współfinansowanych z EFS (668.1 KB)

16. Załącznik 8.16 Regulamin użytkownika LSI 2014 (797 KB)

17. Załącznik 8.17 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (296.8 KB)

18. Załącznik 8.18 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (298.3 KB)

19. Załącznik 8.19 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP_Sekretarza (514.1 KB)

20. Załącznik 8.20 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (514.7 KB)

21. Załącznik 8.21 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim (regionalne OSI) (256.4 KB)

22. Załącznik 8.22 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projekcie (275.4 KB)

23. Załącznik 8.23 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (602.2 KB)

24. Załącznik 8.24 Polskie Ramy Jakosci Staży i Praktyk - Informator (401.6 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania

Wyjaśnienia w zakresie nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (266.5 KB)


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").