Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-09-2017 do 13-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 30.08.2017 roku ogłaszają nabór wniosków nr RPWP.08.03.05‑IZ‑00‑30‑002/17 w ramach Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska.

Wyniki naboru 27-03-2018

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.5 - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.5 (332.3 KB)

Opublikowano: 20.09.2021 r. 


W dniu 10 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 3032 /2020  w  sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr  5091/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu  9 grudnia 2020 r. Związek ZIT Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3032/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru do dofinansowania (219.6 KB)

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3032/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru do dofinansowania (230.1 KB)

Uchwała nr TO/10/2020 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 9 grudnia 2020 r. (148.2 KB)

Załącznik do Uchwały nr TO/10/2020 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z dnia 9 grudnia 2020 r. (245.8 KB)

Opublikowano: 11.12.2020 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.5 (244 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informacje o umowach o dofinansowanie projektu zawartych w ramach Poddziałania 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu (242.9 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.5 (231.4 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


W dniu 27 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5091/2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.05‑IZ‑00‑30‑002/17 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT dla rozwoju AKO.

Skład Komisji Oceny Projektów (26.4 KB)

Uchwała nr 5091/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.03.2018r. ws. wyboru do dofinansowania (38.2 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5091/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.03.2018r. ws. wyboru do dofinansowania (47.9 KB)

Uchwała nr TO-6-2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 26.03.2018r. ws. wyboru do dofinansowania (25.4 KB)

Opublikowano: 28.03.2018 r.

Wyniki ocen

Wyniki oceny formalno-merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.03.05‑IZ‑00‑30‑002/17.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej - projekty skierowane do etapu negocjacji (68.4 KB)

Opublikowano: 25.01.2018 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 12 stycznia 2018 roku podjęła uchwalę Nr TO/1/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr TO/29/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT i protokołu z oceny strategicznej ZIT wniosków w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. WRPO 2014+ Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.08.03.05‑IZ‑00‑30‑002/17.

Lista rankingowa 8.3.5 - II typ projektów (po zmianach) (560.8 KB)

Uchwała TO/1/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 12.01.2018 ws. zmiany uchwały (139.3 KB)

Opublikowano: 18.01.2018 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w dniu 21 listopada 2017 roku zatwierdziła listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.08.03.05‑IZ‑00‑30‑002/17.

UCHWAŁA NR TO/29/2017 RADY AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ z dnia 21.11.2017r (222.6 KB)

SKŁAD PODZESPOŁU KOP DOKONUJĄCEGO OCENY STRATEGICZNEJ ZIT (360.9 KB)

LISTA RANKINGOWA - I typ projektów (541.1 KB)

LISTA RANKINGOWA - II typ projektów (548.3 KB)

Opublikowano: 23.11.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 13.10.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62‑800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I. Kształcenie zawodowe młodzieży:

  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),
  • kształcenia zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno‑gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
  • wspierania indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowych zajęć realizowanych we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno‑gospodarczego, kursów przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwa edukacyjno‑zawodowego itp.,
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

Typ II. Kształcenie zawodowe dorosłych

  • wspieranie indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny, doradztwo edukacyjno‑zawodowe itp.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 7 164 000 zł i może ulec zmianie.

Powyższa kwota została podzielona na projekty:

  • Typu I. Kształcenie zawodowe młodzieży – 4 298 400 zł
  • Typu II Kształcenie zawodowe dorosłych – 2 865 600 zł

Niezbędne dokumenty

KOMUNIKAT

IZ WRPO informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4198/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.05‑IZ‑00‑30‑002/17 dla Działania 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.5 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (konkurs Nr RPWP.08.03.05‑IZ‑00‑30‑002/17).

Zmiana zapisów Regulaminu konkursu nastąpiła w wyniku przesunięcia środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 423 934,00 PLN z puli przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach Typu I Kształcenie zawodowe młodzieży na projekty Typu II Kształcenie zawodowe dorosłych” oraz zwiększenia kwoty alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty Typu II o kwotę 28 134,54 PLN. Alokacja Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty Typu I z kwoty 4 298 400 PLN uległa zmniejszeniu do kwoty 2 874 466,00 PLN, alokacja Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty Typu II z kwoty 2 865 600 PLN została podwyższona do kwoty 4 317 668,54 PLN. W związku z powyższym, wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego zostało podwyższone z kwoty 7 164 000 PLN do kwoty 7 192 134,54 PLN.

Poniżej aktualny Regulamin konkursu.

Aktualny Regulamin konkursu 8.3.5 (739.6 KB)

Uchwała Nr 4827/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4198/2017 (395.5 KB)

Opulikowany 25.01.2018 r.


KOMUNIKAT

IZ WRPO 2014+ informuje o korekcie zapisu Instrukcji wypełnienia wniosku na str. 31 pkt 3.6.2. Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

- w miejscu zapisu: „Należy określić liczbę dodatkowych uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego(powyżej 50% objętych wsparciem) uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy”

powinien znaleźć się  zapis: „Należy określić liczbę nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu projektu (lub w wyniku realizacji projektu)”.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ informuje, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako personel projektu należy rozumieć  osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są beneficjentem projektu i jednocześnie stanowią personel tego projektu), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Nie należy w ramach personelu projektu wskazywać osób wykonujących zadania lub czynności w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ załączonej do niniejszego konkursu nie zawierają bowiem aktualizacji wynikających z obowiązujących od 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Opublikowano: 06.10.2017 r.


Uwaga

IZ WRPO 2014+ informuje o skorygowaniu omyłki pisarskiej w zał. nr 8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+. Poniżej aktualny załącznik nr 8.10

8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (440.3 KB)

Opublikowano: 26.09.2017 r.


KOMUNIKAT:

IZ WRPO 2014+ informuje o sprostowaniu omyłki w treści Regulaminu konkursu RPWP.08.03.05-IZ-00-30-002/17 dotyczącej kryterium merytorycznego
o charakterze horyzontalnym nr 7 (str. 63). W celu zapewnienia zgodności treści Regulaminu konkursu z obowiązującymi, przyjętymi przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ uchwałami o Nr 84, Nr 85 oraz Nr 86 z dnia 28.06.2017r., Kryteriami wyboru projektów w ramach osi priorytetowych współfinansowanych z EFS (oś 6, 7, 8 i 10), prezentujemy prawidłowy zapis kryterium 7:

Nazwa kryterium: 7. Zgodność z Regulaminem konkursu/Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie.

Definicja kryterium: W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość wypełnienia wniosku, zgodnie z Regulaminem konkursu/Informacje  wymagane we wniosku o dofinansowanie.

Opis znaczenia kryterium: TAK/NIE Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Aktualna wersja Regulaminu konkursu 8.3.5 poniżej:

Regulamin konkursu 8.3.5  (739.6 KB) - NIEAKTUALNY


Regulamin konkursu 8.3.5 (740.4 KB) - NIEAKTUALNY

Załączniki:

8.1 Wykaz wskazników produktu i rezultatu bezpośredniego (242.5 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.5 (88.2 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (884.9 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla poddziałania 8.3.5 (598.8 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (523.4 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (185.9 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (194.7 KB)

8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ NIEAKTUALNY (440.3 KB)

8.11 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (99.9 KB)

8.12 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (132.1 KB)

8.12a Karta weryfikacji ogólnego kryterium merytorycznego zero-jedynkowego dotyczącego etapu negocjacji (89.9 KB)

8.13 Wymagania dotyczace standardu oraz cen rynkowych najczesciej finansowanych w ramach danej grupy projektow towarow lub uslug (211.1 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatkow dla Podzdzialania 8.3.5 (182.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (180.9 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (233.9 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (242.7 KB)

8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i-lub branż strategiczne dla województwa wielkopolskiego. (227.4 KB)

8.19 Lista oswiadczen Wnioskodawcy i Partnera (1.1 MB)

8.20 Wzór oświadczenia o bezstronności (201.8 KB)

8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.1 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować telefonicznie ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska, mailowo pod adresem: biuro@sako-info.pl, osobą do kontaktu jest pani Ewa Woźniak oraz pani Marta Wawrzyniak, telefonicznie pod nr: 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ - Główny Punkt Informacyjny: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerem tel. 61 626 63 14.