Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-12-2017 do 30-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) z dniem 29.11.2017 r. ogłasza nabór numer RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Umowy o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.5 KB)

Zał do Zobowiązania_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.9 KB)

Zał do Porozumienia o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (567.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

9 Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB)

9.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB)

10 Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB)

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB)

Opublikowano: 04.12.2019 r.


Ponowne wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o ponownym wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, do dnia 30 listopada 2018 r.

Przedłużenie oceny merytorycznej jest niezbędne z uwagi na dużą liczbę ocenianych projektów o wysokim stopniu skomplikowania (interdyscyplinarnych, łączących różne dziedziny wiedzy specjalistycznej), które wymagają wnikliwej oceny.

Powyższa decyzja została podjęta przez IOK na podstawie zapisów Regulaminu Konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17, cześć IV, pkt. G, ppkt. 2.

Opublikowano: 31.10.2018 r.


Wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, do dnia 31 października 2018 r.

Przedłużenie oceny merytorycznej jest niezbędne z uwagi na dużą liczbę ocenianych projektów o wysokim stopniu skomplikowania (interdyscyplinarnych, łączących różne dziedziny wiedzy specjalistycznej), które wymagają wnikliwej oceny.

Powyższa decyzja została podjęta przez IOK na podstawie zapisów Regulaminu Konkursu nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17, cześć IV, pkt. G, ppkt. 2.

Opublikowane: 18.09.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja - 28-12-2017

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z tabelą zmian. Zmiana dotyczy wskaźników rezultatu bezpośredniego i wynika ze zgłoszenia przez Wnioskodawcę. Załącznik obowiązuje od 28.12.2017 r.

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2 (1 MB)

Tabela_zmian_9.2.1 (13.9 KB)

Opublikowano: 28.12.2017 r.

Wyniki naboru 07-12-2018

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach naboru nr RPWP.09.02.01IZ.0030001/17

27 stycznia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4603/2022 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych   i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 4603/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.  (397.8 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (294.3 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (4.4 MB)

Opublikowano: 27.01.2022 r. 


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji dla naboru nr RPWP.09.02.01‑IZ.00‑30‑001/17

28 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3187/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wyniku której zwiększono wysokości  wsparcia, do pierwotnie wnioskowanych kwot, dla projektów wybranych do dofinansowania uchwałą Nr 2538/2020 z 30 lipca 2020 r.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (302.1 KB)

Uchwała Nr 3187/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. (308.2 KB)

Opublikowano: 28.01.2021 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych

30 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2538/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie/uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Uchwała nr 2538/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (311.5 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (304 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia uchwały ze zobowiązaniem (4.4 MB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie (5.3 MB)

Opublikowano: 03.08.2020 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych

23 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2515/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, w wyniku której zwiększono dofinansowanie, do pierwotnie wnioskowanej kwoty, projektom nr 31-36 z listy projektów wybranych do dofinansowania uchwałą nr 1782/2020. 

Uchwała Nr 2515/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji (301 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (299.7 KB)

Opublikowano: 28.07.2020 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych

23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1782/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (309.9 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (304.4 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (14 MB)

Opublikowano: 24.01.2020 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji

16 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1742/2020 w sprawie: zwiększenia alokacji w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, w wyniku której zwiększono dofinansowanie, do pierwotnie wnioskowanej kwoty, projektom nr 22-29 z listy projektów wybranych do dofinansowania uchwałą nr 773/2019.

Uchwała Nr 1742/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: zwiększenia alokacji (301.5 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (303.9 KB)

Opublikowano: 20.01.2020 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych

23 maja 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 773/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 773/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów (307.9 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (302.3 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (bez budżetu państwa) (5.9 MB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (z budżetem państwa) (5 MB)

Opublikowano: 29.05.2019 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych

12 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 626/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 626/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (303.8 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (301.9 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (bez budżetu państwa) (5.6 MB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (budżet państwa) (5 MB)

Opublikowano: 16.04.2019 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych

13 marca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 474/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała nr 474/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.03.2019 (82.9 KB)

Lista projektów pozytywnie ocenionych 9.2.1 (70.3 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (5.6 MB)

Opublikowano: 15.03.2019 r.


7 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 40/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (300.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 09.02.01 001/17 (362.3 KB)

Uchwała 40/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7.12.2018 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (298.6 KB)

Dokumentacja niezbędna do sporządzenia umowy o dofinansowanie (6.2 MB)

Opublikowano: 10.12.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (383 KB)

Opublikowano: 30.11.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 128 złożonych wniosków o dofinansowanie 97 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 13 projektów zostało ocenionych negatywnie, a 18 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie 09.02.01 001/17 (524.6 KB)

Opublikowano: 03.07.2018 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 29.12.2017 r. od godziny 7.30 do 30.03.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.11.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
 3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
 4. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Jednostki naukowe;
 7. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
 8. Instytucje kultury;
 9. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia;
 10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 11. Instytucje otoczenia biznesu;
 12. Administracja rządowa;
 13. Partnerzy społeczni i gospodarczy;
 14. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 15. Przedsiębiorcy;
 16. Podmioty ekonomii społecznej;
 17. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, w ramach projektów obejmujących:

1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:

a) remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń,

b) remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach,

c) zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

2. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

3. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego), w tym:

a) budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie (jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji),

b) budowę, remonty lub przebudowę chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

4. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

5. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Spośród wymienionych typów projektu, jedynie typ 1 i 2 mogą być realizowane samodzielnie.

Finanse

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie objętego pomocą publiczną wynosi 30 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego pomocą publiczną wynosi 15 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 1. projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,
 2. w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,
 3. w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych stanowią maksymalnie 8 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 110 000 000,00 255 546 254,26 328 432 506,40 340 272 113,29 368 466 937,14 379 622 811,10 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Umowy o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.5 KB)

Zał do Zobowiązania_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.9 KB)

Zał do Porozumienia o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (567.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r. 


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

wzór Uchwały ze Zobowiązaniem RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (622.5 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja - 28-12-2017

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z tabelą zmian. Zmiana dotyczy wskaźników rezultatu bezpośredniego i wynika ze zgłoszenia przez Wnioskodawcę. Załącznik obowiązuje od 28.12.2017 r.

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2 (1 MB)

Tabela_zmian_9.2.1 (13.9 KB)

Opublikowano: 28.12.2017 r.


Uwaga - załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (999 KB)

Opublikowano: 13.12.2017 r.


1. Ogłoszenie o naborze (372.9 KB)

2. Regulamin Konkursu (746.6 KB)

3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Warunki formalne w ramach WRPO2014+ (229.2 KB)

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów (429.2 KB)

5. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Podręcznik LSI 2014+ (3 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (798.4 KB)

6. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Wzór wniosku o dofinansowanie (598.9 KB)

7.1. Załącznik nr 5 do Regulaminu - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (1 MB)

7.2. Załącznik nr 5 do Regulaminu - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (145.4 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8. Załącznik nr 6 do Regulaminu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (701.2 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

9. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (635 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9. Załącznik nr 7 do Regulaminu - Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (576.5 KB) (nieaktualny)

9.1 Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (567.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

9.1. Załącznik do porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (581.8 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

9.1. Załącznik do Porozumienia o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

10. Wzór Uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (626.5 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

10. Załacznik nr 8 do Regulaminu - Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (590 KB) (nieaktualny)

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.9 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

10.1. Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582.3 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

10.1 Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB) - Uwaga wersja nieaktualna obowiązująca do 27-12-2017

11. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu 9.2 (1 MB) - wersja aktualna obowiązująca od dnia 28-12-2017 - (Tabela_zmian_9.2.1 (13.9 KB))

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

1. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

2. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

4. Załącznik nr 3 Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

5. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

6. Załącznik nr 4 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

7. Załącznik nr 15 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465 KB)

8. Załącznik nr 15 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (467.5 KB)

9. Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10. Załącznik nr 25 Oświadczenia Partnera_Uczestnika (480 KB)

11. Załącznik nr 27 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

12. Załącznik nr 28 – Informacja o udzielonej pomocy publicznej sporządzona zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (trzy formularze):

12.1 Załącznik nr 28 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

12.2. Załacznik nr 28 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324.5 KB)

12.3. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

12.4. Załącznik nr 28 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

12.5. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: katarzyna.wojciechowska@umww.pl lub telefonicznie po numerem 61 626 71 38.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.