Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-03-2018 do 11-05-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.02.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny merytorycznej w ramach konkursu RPWP.06.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 do 30 listopada 2018 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 15.10.2018 r.

Wyniki naboru 28-11-2018

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projektach, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów niezawartych w ramach Poddziałania 6.4.1 (215.3 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.4.1. - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu czterech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1 (263.2 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. (275.5 KB)

Opublikowano: 17.04.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

 Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 12018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje (359.7 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 12018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.11.2018 r. (502.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (265.7 KB)

Opublikowano: 29.11.2018 r.

 

 

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/18.

Wyniki oceny merytorycznej -Wnioski skierowane do negocjacji 6.4.1 (78.4 KB)

Opublikowano: 05.10.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.03.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 11.05.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

 1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.
 2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
 3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna.
 4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).
 5. aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
 6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3).

W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych, tj. Pilskiego i Gnieźnieńskiego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (EFS + BP): 46 156 738,00 PLN

1. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną wsparcie finansowe EFS i BP: 44 965 123,28 PLN

 • wsparcie finansowe EFS: 42 467 061,10 PLN
 • krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 498 062,18 PLN

2. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na OSI wsparcie finansowe EFS i BP: 1 191 614,72 PLN

 • wsparcie finansowe EFS: 1 125 413,90 PLN
 • krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 66 200,82 PLN
   
 • w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 737 470,59 PLN

wsparcie finansowe EFS: 696 500,00 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 40 970,59 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 454 144,13 PLN

wsparcie finansowe EFS: 428 913,90 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 25 230,23 PLN


Kwota niewykorzystana w ramach puli środków przewidzianej na Mandaty Terytorialne tj. Piła, Gniezno może zostać rozdysponowana w ramach przedmiotowego konkursu na projekty, które zakwalifikowały się do dofinasowania w ramach ogólnej puli środków.

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 PLN
Wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

Pomocniczy dokument dotyczący kryterium premiującego nr 1:

Wykaz gmin, w których odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w 2016 roku był niższy od średniej dla kraju w roku 2016 (tj. 7.8%) (330.8 KB)

Opublikowano 28.03.2018 r.


8.0. Regulaminu konkursu RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/18 (1.1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.1 (481.2 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.4.1 (375.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (547 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (961.6 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (630.3 KB)

8.9 Wzór deklaracji poufności (373.7 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (440.4 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (410.2 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ (633.7 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (494.3 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (393.3 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 (246.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (375.5 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (389.6 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (331.6 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (655.1 KB)

8.20 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje gospodarcze w województwie wielkopolskim (207.1 KB)

8.21 Polskie Ramy Jakosci Staży i Praktyk-Informator (401.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt").