Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-06-2018 do 20-07-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29 maja 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.02.01‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 11-10-2018

11 października 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5997/2018 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.02.01‑IZ‑00‑30‑001/18 dla Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Lista projektów ocenionych (494 KB)

Uchwała Nr 5997/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (300.2 KB)

Lista członków KOP (352.6 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie 5.2.1 (4.7 MB)

Opublikowano: 15.10.2018 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (366.4 KB)

Opublikowano: 10.10.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie 5.2.1 001/18 (519.4 KB)

Opublikowano: 18.09.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 29 czerwca 2018 r. od godziny 7.30 do 20 lipca 2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29 maja 2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną;
  3. podmioty zarządzające liniami kolejowymi i nieruchomościami kolejowymi;
  4. podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 15 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


UWAGA - Aktualizacja - 01-06-2018

Poniżej znajduje się zaktualizowany Załącznik nr 22 do wniosku o dofinansowanie Oświadczenia Partnera/Uczestnika. Zmiana dotyczy Zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik obowiązuje od 01.06.2018 r.

Oświadczenia Partnera/Uczestnika AKTUALNY (482.5 KB)

Opublikowano: 01.06.2018 r.


1. Ogłoszenie o naborze 5.2.1 001/18 (367.7 KB)

2. Regulamin konkursu 5.2.1 001/18 (823.1 KB)

3. Warunki formalne w ramach WRPO 2014+ (217.3 KB)

4. Kryteria wyboru projektów 5.2.1 (378.2 KB)

5. Podręcznik LSI 2014+ (3 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (798.4 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie 5.2.1 001_18 (546.7 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (295.8 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (552.9 KB)

8. Umowa o dofinansowanie 5.2.1 001_18 (703.9 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 5.2.1 001_18 (1 MB)

Załączniki do wniosku:

10. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (944.8 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

13. Załącznik nr 3 do wniosku Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

14. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (351.2 KB)

15. Załącznik nr 14 do wniosku Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465 KB)

15. Załącznik nr 14 do wniosku Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (467.5 KB)

16. Załącznik nr 17 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

17. Załącznik nr 22 do wniosku Oświadczenia Partnera/Uczestnika NIEAKTUALNY (483.5 KB)

18. Załącznik nr 24 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456 KB)

19.1. Załącznik nr 25 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

19.2. Załącznik nr 25 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324.5 KB)

19.2a. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

19.3. Załącznik nr 25 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

19.3a. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: katarzyna.wojciechowska@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.