Zakończony od 30-06-2018 do 31-07-2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 30.05.2018 r. ogłasza nabór wniosków RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Zgodnie z pkt. 2.1.7 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin posiedzenia KOP może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na trwający proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 31.03.2019 r.

Opublikowano: 20.02.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18. 
Zgodnie z pkt. 2.1.7 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin posiedzenia KOP może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 28.02.2019 r.

Opublikowano: 18.01.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, w którym ppkt 2.2.1 przyjął brzmienie:

Ogółem: 52 000 000,00 PLN
​w tym wsparcie finansowe EFS: 4
4 200 000,00 PLN

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 pozostają bez zmian.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie, więc terminy naboru i oceny wniosków o dofinansowanie nie ulegną zmianie.

Regulamin konkursu - AKTUALIZACJA (1.3 MB)

Wyniki naboru 22-03-2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (318.2 KB)

Opublikowano: 15.05.2019 r., aktualizacja: 08.03.2021 r.


Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 dla Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 (355.3 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (431.2 KB)

Uchwała nr 495/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.03.2019 (340.4 KB)

Uzasadnienie do uchwały nr 495/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.03.2019 (338.2 KB)

Opublikowano: 01.04.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe (147.6 KB)

Opublikowano: 05.12.2018 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.06.2018 r. od godziny 00.00 do dnia 31.07.2018 r. do godziny 15.30.

Dodatkowo w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku należy złożyć tożsamą wersję papierową wniosku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, którymi - zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014‑2020 nr MR/2014‑2020/18(04) obowiązujących od 9 stycznia 2018 r. - są:

 1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS i KIS; ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
 3.  organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póżn.zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
 4. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:

 1. zawodowej - pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej[1],[2], zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kursy i szkolenia zawodowe (wraz ze stypendiami);
 2. edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia do potrzeb rynku pracy tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami[3]), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego[4], sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych[5], organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych);
 3. zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem) np.
 • finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,
 • skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,
 • skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu[6],
 • skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających[7],
 • sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,
 • skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 1. społecznej – nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej np.:
 • organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami[8] (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),
 • finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,
 • organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy[9],
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
 • organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,
 • organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),
 • koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach[10],
 • organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,
 • praca socjalna[11];
 1. działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).

Sieciowanie:

 • łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej;
 • wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego;
 • wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną;
 • działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007‑2013;
 • doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
 • tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.

 


[1] W zakresie nie finansowanym przez PFRON.

[2] Co do zasady nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ WTZ. Ewentualną decyzję o dopuszczeniu możliwości  tworzenia tych podmiotów w ramach RPO podejmuje IZ RPO po przeprowadzeniu analizy potrzeb regionu w tym zakresie oraz zagwarantowaniu trwałości funkcjonowania nowotworzonych podmiotów. Decyzja o możliwości tworzenia podmiotów zostanie podjęta w oparciu  o Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu monitoringu zleconego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i  zostanie uwzględniona w Regulaminie konkursu dla projektów konkursowych.

[3] Stypendia wypłacane  na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[4] W przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna należy poinformować właściwy terytorialnie Powiatowy Urząd Pracy.

[5] Zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które zawiera w załączniku Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, wyodrębniono osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna.

[6] W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

[7] W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

[8] Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

[9]Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[10] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[11] Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem: 40 000 000,00 PLN 52 000 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 34 000 000,00 PLN 44 200 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny wynosi: 5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - AKTUALIZACJA (1.3 MB)

Regulamin konkursu (1.3 MB)

1. Załącznik 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe (518.6 KB)

2. Załącznik 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe (424.6 KB)

3. Załącznik 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2.4 MB)

4. Załącznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (558.8 KB)

5. Załącznik 8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego_beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI (3 MB)

6. Załącznik 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

7. Załącznik 8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (480 KB)

8. Załącznik 8.8 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (633 KB)

9. Załącznik 8.9 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (202.8 KB)

10. Załącznik 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (599.1 KB)

11. Załącznik 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe (623.5 KB)

12. Załącznik 8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy (wzór oświadczenia zostanie udostępniony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) (727.5 KB)

13. Załącznik 8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (410.3 KB)

14. Załącznik 8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (707.6 KB)

15. Załącznik 8.15 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

16. Załącznik 8.16 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (524.8 KB)

17. Załącznik 8.17 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (532 KB)

18. Załącznik 8.18 Wzór deklaracji poufności (586.4 KB)

19. Załącznik 8.19 Sposób pomiaru wskaźnika efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projekcie (4 MB)

20. Załącznik 8.20 Wzór oświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie weryfikacji czy dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS (528.7 KB)

21. Załącznik 8.21 Polskie Ramy Jakosci Stazy i Praktyk-Informator (1.2 MB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").