Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Planowany od 06-08-2018 do 28-09-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Aktualizacja załącznika nr 7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa)

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 7.1 wraz z tabelą zmian. Załącznik obowiązuje od 03.07.2018 r.

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część_obliczeniowa) (22 KB)

Tabela zmian (SW część obliczeniowa) (28.9 KB)

Opublikowano: 03.07.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań                                                                        

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 06.08.2018 r. od godziny 7.30 do 28.09.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 03.07.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

  • 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 5 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 65% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (367.8 KB)

2. Regulamin Konkursu RPWP.01.05.02-30-001/18 (802.1 KB)

3. Warunki formalne (216.6 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (434.4 KB)

5. Podręcznik LSI2014+ (3 MB)

5.1. Regulamin LSI2014+ (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (545.7 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (515.7 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część_obliczeniowa) (22 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (22 KB) (nieaktualny)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie (714.6 KB)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Zasady kwalifikowalności kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

10. Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

11.1. Załącznik nr 5 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

11.2 Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (74.6 KB)

11.3 Załącznik nr 5 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w ogólnym interesie) (324.5 KB)

11.4 Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minmis (w ogólnym interesie) (74.7 KB)

11.5. Załącznik nr 5 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

12. Załącznik nr 6 do wniosku Opinia o innowacyjności (25 KB)

Załączniki pomocnicze:

13. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

13.1. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępnosci dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy info.wrpo@wielkopolskie.pl  oraz natalia.dudek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 29 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.