Zakończony od 06-08-2018 do 28-09-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 03.07.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Umowy o dof_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.5 KB)

Opublikowano: 25.01.2021 r. 


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 26 listopada 2019 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz uwzględnienia w treści Umowy rekomendacji programowych z badania śródokresowego przeglądu postępu rzeczowego WRPO 2014+ i związanej z tym zmiany Instrukcji Wykonawczej w zakresie możliwości przeprowadzenia kontroli na dokumentach zamówień w odniesieniu do próby operacji, opracowano nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB)

Opublikowano: 04.12.2019 r.


W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zaktualizowane zostały zapisy „Instrukcji wypełnienia Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 w zakresie OOŚ”. Organem właściwym do wydania „Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną” aktualnie jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (258.8 KB)

Opublikowano: 10.04.2019 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 27.07.2018 r.


Aktualizacja załącznika nr 7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa)

Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 7.1 wraz z tabelą zmian. Załącznik obowiązuje od 03.07.2018 r.

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część_obliczeniowa) (22 KB)

Tabela zmian (SW część obliczeniowa) (28.9 KB)

Opublikowano: 03.07.2018 r.

Wyniki naboru 28-03-2019

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji 

17 października 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1363/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji i wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz wzory zaktualizowanych dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 1363/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (71.1 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie 1.5.2 po zwiększeniu alokacji 17.10.2019 (144.3 KB)

Dokumenty OOŚ (2.2 MB)

Lista zaktualizowanych dokumentów do podpisania umowy (5.4 MB)

Opublikowano: 18.10.2019 r.


Informacja w sprawie wyboru do dofinansowania po procedurze odwoławczej

11 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę: nr 1013/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych, z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej od etapu oceny merytorycznej.

Uchwała Nr 1013/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych (67.2 KB)

Lista projektów pozytywnie ocenionych (137.2 KB)

Lista zaktualizowanych dokumentów do podpisania umowy (5.9 MB)

Dokumenty OOŚ (2.2 MB)

Opublikowano: 12.07.2019 r.


28 marca 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwały: nr 552/2019 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz nr 553/2019 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listy projektów pozytywnie ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista członków Komisji Oceny Projektów 01.05.02 001/18 (157.8 KB)

Uchwała 552/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28.03.2019 ws. wyboru do dofinansowania (62.3 KB)

Lista projektów pozytywnie ocenionych do Uchwały Nr 552/2019 (131.2 KB)

Uchwała 553/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 28.03.2019 ws. zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania (66.1 KB)

Lista projektów pozytywnie ocenionych po zwiększeniu alokacji do Uchwały Nr 553/2019 (132.6 KB)

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (5.9 MB)

Dokumenty OOŚ (2.7 MB)

Opublikowano: 29.03.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 1.5.2 001-18 (542.6 KB)

Opublikowano: 19.03.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 346 złożonych wniosków o dofinansowanie 287 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 25 projektów zostało ocenionych negatywnie, natomiast 34 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

 Lista po ocenie formalnej (516.4 KB)

Opublikowano: 14.12.2018 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań                                                                        

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 06.08.2018 r. od godziny 7.30 do 28.09.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 03.07.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

  • 50 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 5 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 65% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (367.8 KB)

2. Regulamin Konkursu RPWP.01.05.02-30-001/18 (802.1 KB)

3. Warunki formalne (216.6 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (434.4 KB)

5. Podręcznik LSI2014+ (3 MB)

5.1. Regulamin LSI2014+ (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie (545.7 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (515.7 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część_obliczeniowa) (22 KB) obowiązuje od 03.07.2018 r.

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (22 KB) (nieaktualny)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (733 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8. Wzór Umowy o dofinansowanie (714.6 KB) (nieaktualny)

8.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.5 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (582 KB) obowiązuje od 26 listopada 2019 r.

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Zasady kwalifikowalności kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB) (nieaktualny)

9. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

10. Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

11.1. Załącznik nr 5 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

11.2 Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (74.6 KB)

11.3 Załącznik nr 5 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w ogólnym interesie) (324.5 KB)

11.4 Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minmis (w ogólnym interesie) (74.7 KB)

11.5. Załącznik nr 5 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

12. Załącznik nr 6 do wniosku Opinia o innowacyjności (25 KB)

Załączniki pomocnicze:

13. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

13.1. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępnosci dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy info.wrpo@wielkopolskie.pl  oraz natalia.dudek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 29 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie LSI 2014+ (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.