Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 17-09-2018 do 14-12-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18 w ramach Poddziałania 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 09-05-2019

9 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 700/2019 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.02.01-IZ.00‑30‑001/18 dla Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 700/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (411.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 700/2019-Lista projektów ocenionych (376.2 KB)

Lista członków KOP (449.2 KB)

dokumenty do umowy 4.2.1 001_18 (4.4 MB)

Opublikowano: 13.05.2019 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy zestawienia projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów po ocenie merytorycznej 4.2.1 001/18 (308.5 KB)

Opublikowano: 30.04.2019 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 18 wniosków o dofinansowanie. 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, 3 wnioski zostały ocenione negatywnie, natomiast 4 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Zamknięcie oceny formalnej - lista projektów ocenionych pozytywnie (424 KB)

Opublikowano: 05.03.2019 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 17.09.2018 r. od godziny 7.30 do 14.12.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 14.08.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. jst i ich związki;
  2. podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy,
w tym:

  1. projekty dot. systemów selektywnej zbiórki odpadów;
  2. projekty dot. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  3. projekty dot. budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów;
  4. projekty dot. budowy punktów przeładunkowych odpadów;
  5. projekty dot. rekultywacji składowisk lub ich wydzielonych części przewidzianych do zamknięcia w zakresie zgodnym z zakresem określonym w decyzji o zamknięciu, jako element kompleksowego projektu.

Finanse

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 200 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 8 000 000,00 PLN - dotyczy wyłącznie inwestycji innych niż PSZOK.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 2 000 000,00 PLN - w odniesieniu
do pojedynczego PSZOK.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych
z zastrzeżeniem, iż:

  • dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
  • dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z Wytycznymi w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi,
  • dla projektów nieobjętych pomocą publiczną – w przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE ma stanowić element rekompensaty spełniającej kryteria Altmark (nie będzie stanowić pomocy publicznej) należy zastosować tzw. „metodykę luki finansowej”, o której mowa w art. 61 ust. 1-7 Rozporządzenia ogólnego. W takim wypadku niezależnie od obliczania rekompensaty wartość dofinansowania podlega limitom wynikającym z zastosowania art. 61 Rozporządzenia ogólnego. W przypadku zbiegu limitów należy przyjąć niższy poziom (kwotę) dofinansowania,

i/lub zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 60 000 000,00 PLN.

W ramach alokacji przeznaczonej w konkursie wydziela się odrębną pulę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów dotyczących Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Pozostała kwota w wysokości 40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) przeznaczona jest na wsparcie pozostałych rodzajów projektów, w tym również inwestycji łączonych obejmujących m. in. PSZOK.

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (492.3 KB)

2 REGULAMIN KONKURSU 4.2.1 _2018 (903.5 KB)

3 Warunki formalne (206.2 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (396.6 KB)

5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego w zakresie obsługi LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (847.7 KB)

6 Wniosek o dofinansowanie (553.3 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności 4.2.1 (część opisowa) (591.4 KB)

7.2 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności 4.2.1 (część obliczeniowa) (55.3 KB)

8. Wzór Umowy (780.1 KB)

8.1 Zał. do Umowy o dofinansowanie zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020 (1.1 MB)

8.2 Zał. do Umowy - Wzór oświadczenia (61.9 KB)

8.3 Zał. do Umowy - Zakres danych (71.7 KB)

9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10. Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 (6 MB)

10.1 Plan inwestycyjny (2.2 MB)

Załączniki do wniosku:

11 Zał. nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (545 KB)

11.1 Instrukcja wypełniania Zał nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (511.6 KB)

12 Zał. nr 2 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec GDOŚ (68.5 KB)

13 Zał. nr 3 do wniosku - Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

13.1 Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

14 Zał. nr 4 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

15 Zał. nr 15 do wniosku - Oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.3 KB)

15.1 Zał. nr 15 do wniosku - Oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (468.3 KB)

16 Zał. nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

17 Zał. nr 25 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (484.5 KB)

18 Zał. nr 27 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.5 KB)

19 Zał. nr 28 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

20 Zał. nr 28 - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

20.1 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

21 Zał. nr 28 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

21.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

22 Zał. nr 29 Oświadczenie o niepozostawaniu w trudnej sytuacji (20.8 KB)

23 Zał. nr 35 Oświadczenie spółki komunalnej podmiotu zewnętrznego (466 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres karolina.ptaszynska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.