Zakończony od 27-09-2018 do 12-10-2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 z dniem 27.08.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 w ramach w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zmiana Regulamin konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ informuje, iż zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18.

Pkt. 3.3 Wymagania czasowe, ppkt 3.3.5 przyjął brzmienie:

Projekty mogą być rozliczane nie dłużej niż do 30 grudnia 2023 roku.

Pozostałe załączniki do Regulaminu konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 pozostają bez zmian.

Wydłużenie okresu rozliczania projektów wynika z dążenia do wykorzystania całości dostępnych środków z alokacji w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz osiągnięcia celów i wskaźników założonych dla Działania.

Zmiany Regulaminu konkursu obowiązują od dnia 07.12.2021 roku. Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Jednocześnie IOK przypomina, iż zgodnie z ppkt. 2.2.4 ww. Regulaminu konkursu kwota jaka może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w Działaniu 6.2 uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania. Otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o przyznaniu dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zaktualizowany Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 (aktualny) (1.4 MB)


Sprostowanie do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 i z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie alokacji w ramach Działania 6.2 oraz osiągnięcie celów i wskaźników założonych dla Działania, zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu:

Pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, ppkt 2.2.1 przyjął brzmienie:

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi:

Ogółem: 103 299 532,46 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 87 804 602,59 PLN.

Pozostałe załączniki do Regulaminu konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 pozostają bez zmian.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie, więc terminy naboru i oceny wniosków o dofinansowanie nie ulegną zmianie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu AKTUALNY (816.1 KB)

Opublikowano: 27.09.2019 r.


Wydłużenie terminu oceny wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zgodnie z pkt. 2.1.7 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin posiedzenia KOP może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na zwiększenie alokacji na konkurs, IOK wydłuża termin oceny do dnia 31.10.2019 r. Jednocześnie termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na październik 2019 r.

Opublikowano: 25.09.2019 r.


Wydłużenie terminu oceny wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Zgodnie z pkt. 2.1.7 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin posiedzenia KOP może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na podjęcie negocjacji ze wszystkimi wnioskodawcami, których wnioski zostały skierowane do negocjacji oraz zwiększenie alokacji na konkurs, IOK wydłuża termin oceny do dnia 30.09.2019 r. Jednocześnie termin rozstrzygnięcia konkursu pozostaje bez zmian tj. przypadnie na wrzesień 2019 r.

Opublikowano: 14.08.2019 r.


Wydłużenie terminu oceny wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Zgodnie z pkt. 2.1.7 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin posiedzenia KOP może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na podjęcie negocjacji ze wszystkimi wnioskodawcami, których wnioski zostały skierowane do negocjacji oraz zwiększenie alokacji na konkurs, IOK wydłuża termin oceny do dnia 31.08.2019 r. Jednocześnie termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na wrzesień 2019 r.

Opublikowano: 24.05.2019 r.


Sprostowanie do ogłoszenia naborze o wniosków o dofinansowanie 

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 i z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie alokacji w ramach Działania 6.2 oraz osiągnięcie celów i wskaźników założonych dla Działania, zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu:

Pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, ppkt 2.2.1 przyjął brzmienie:

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi:

Ogółem:  99 311 321,09 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 84 414 622,93 PLN.

Pkt. 2.5 Zasady dokonywania weryfikacji warunków formalnych, oceny merytorycznej oraz zasady przeprowadzania negocjacji, ppkt 2.5.29 przyjął brzmienie:

(…) W ramach niniejszego konkursu wyznaczono, iż negocjacje prowadzone będą ze wszystkimi Wnioskodawcami, których projekty skierowane zostały do negocjacji. (…).

Pkt. 2.5 Zasady dokonywania weryfikacji warunków formalnych, oceny merytorycznej oraz zasady przeprowadzania negocjacji, ppkt 2.5.30 przyjął brzmienie:

Negocjacje prowadzone są ze wszystkimi Wnioskodawcami, których projekty skierowane zostały do negocjacji. (…).

Pozostałe załączniki do Regulaminu konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 pozostają bez zmian.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie, więc terminy naboru i oceny wniosków o dofinansowanie nie ulegną zmianie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu 2018 dla 6_2 AKTUALIZACJA (752.2 KB)

Opublikowano: 24.05.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ze względu na duże zainteresowanie konkursem nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 i z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków   o dofinansowanie, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie alokacji w ramach Działania 6.2 oraz osiągnięcie celów i wskaźników założonych dla Działania, zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu:

Pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, ppkt 2.2.1 przyjął brzmienie:

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi:
Ogółem: 80 740 861,91 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 68 629 732,62 PLN.

Pkt. 2.5 Zasady dokonywania weryfikacji warunków formalnych, oceny merytorycznej oraz zasady przeprowadzania negocjacji, ppkt 2.5.29 przyjął brzmienie:
(…) W ramach niniejszego konkursu wyznaczono, iż negocjacje prowadzone są do wyczerpania 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. (…).

Pkt. 2.5 Zasady dokonywania weryfikacji warunków formalnych, oceny merytorycznej oraz zasady przeprowadzania negocjacji, ppkt 2.5.30 przyjął brzmienie:
Negocjacje prowadzone są do wyczerpania 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektów, które otrzymały największą liczbę punktów. (…).

Pozostałe załączniki do Regulaminu konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 pozostają bez zmian.

Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców o dofinansowanie, więc terminy naboru i oceny wniosków o dofinansowanie nie ulegną zmianie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu AKTUALIZACJA (752.3 KB)

Opublikowano: 21.11.2018r.

Wyniki naboru 03-10-2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia uaktualnioną Listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (po etapie negocjacji) w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18.

Lista została zatwierdzona uchwałą nr 4734/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2022 r.

Uchwała Nr 4734/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2022 r. (123.8 KB)

Uzasadnienie do uchwały nr 4734/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2022 r. (123.1 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (po etapie negocjacji) w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02 (403.8 KB)

Opublikowano: 08.03.2022 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia uaktualnioną Listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (po etapie negocjacji) w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18.

Lista została zatwierdzona uchwałą nr 4614/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr 4614/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2022 r. (103.6 KB)

Uzasadnienie do uchwały nr 4614/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2022 (102.7 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (po etapie negocjacji) (403.1 KB)

Opublikowano: 18.02.2022 r. 


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (355.8 KB)

Opublikowano: 06.12.2019 r., Aktualizacja: 09.12.2022 r.


Informacja doytycząca procedury odwoławczej

26 listopada 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1565/2019 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestów, złożonych w ramach konkursu Nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18.

Uchwała ZWW nr 1565/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestów złożonych w ramach konkursu Nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 (550.9 KB)

Opublikowano: 26.11.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia uaktualnioną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną   z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego   nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18.

Lista została zatwierdzona Uchwałą nr 1420/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego   z dnia 7 listopada 2019 r.

Uchwała nr 1420/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 listopada 2019 r. (86.3 KB)

Uzasadnienie do Uchwały nr 1420_2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 listopada 2019 r. (85 KB)

Uaktualniona lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (608.3 KB)

Opublikowano: 15.11.2019 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 dla Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 1310/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3.10.2019 r. (340.1 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1310/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3.10.2019 r. (338.5 KB)

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (571.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001_18 (355.3 KB)

Opublikowano: 10.10.2019 r.

Wyniki ocen

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów skierowanych do etapu negocjacji po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Lista projektów skierowanych do negocjacji po pozytywnym rozstrzygnięciu odwołania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001_18 (351.8 KB)

Opublikowano: 09.07.2019 r.


Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001_18 (496.7 KB)

Opublikowano: 27.05.2019 r.

 

 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.09.2018 r. od godziny 00.00 do dnia 12.10.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (27.08.2018 r.)

Wersję papierową wniosku należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań, Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Konkurs nie jest dzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:

  • identyfikację potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
  • pośrednictwo pracy;
  • poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym mentoring);
  • staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
  • szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
  • warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych[1];
  • dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
  • subsydiowanie zatrudnienia,
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
  • inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania[2],

lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

 


[1] Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

[2] Z wyjątkiem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 50 000 000,00 PLN 80 740 861,91 99 311 321,09  103 299 532,46 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 42 500 000,00 PLN 68 629 732,62 84 414 622,93 87 804 602,59 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Minimalna wartość projektu:

50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny:

5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu AKTUALNY (1.4 MB) obowiązuje od 7.12.2021 r. 

Regulamin konkursu AKTUALNY (816.1 KB) obowiązuje od 27.09.2019 r.

Regulamin konkursu 2018 dla 6_2 AKTUALIZACJA (752.2 KB) obowiązuje od 24.05.2019 r.

Regulamin konkursu AKTUALIZACJA (752.3 KB) obowiązuje od 21.11.2018 r.

Regulamin konkursu (823.2 KB)

1. Załącznik nr 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Działania 6.2 (326.2 KB)

2. Załacznik nr 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 6.2 (250.2 KB)

3. Załącznik nr 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

4. Załącznik nr 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (551 KB)

5. Załącznik nr 8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego_beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI (3 MB)

6. Załącznik nr 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (676.4 KB)

7. Załącznik nr 8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (201.7 KB)

8. Załącznik nr 8.8 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (317 KB)

9. Załącznik nr 8.9 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (118.7 KB)

10. Załącznik nr 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (304.9 KB)

11. Załącznik nr 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Działania 6.2 (168.4 KB)

12. Załącznik nr 8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy (wzór oświadczenia zostanie udostępniony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

13. Załącznik nr 8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (186.4 KB)

14. Załącznik nr 8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (301.2 KB)

15. Załącznik nr 8.15 Regulamin Użytkownika LSI2014+ (847.7 KB)

16. Załącznik nr 8.16 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (157.8 KB)

17. Załącznik nr 8.17 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (165.4 KB)

18. Załącznik nr 8.18 Wzór deklaracji poufności (151.9 KB)

19. Załącznik nr 8.19 Wykaz wiejskich obsarów funkcjonalnych OSI (221.9 KB)

20. Załącznik nr 8.20 Lista miast średnich (118.3 KB)

21. Załącznik nr 8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (462.5 KB)

22. Załącznik nr 8.22 Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk (401.6 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61‑754 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").