Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 25-10-2018 do 22-11-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 24.09.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑004/18 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 25.10.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 22.11.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski oraz w ramach regionalnego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim można realizować w szczególności następujące działania:

 1. usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Programu oraz:
 • w przypadku gdy projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne do realizacji tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe zgodnie z rozdziałem 5 pkt 9 Wytycznych w obszarze zdrowia;
 1. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 2. zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
 3. działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki Programu, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do odbiorców Programu, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 4. działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Programu, skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 5.  monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem: 11 204 395,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 10 024 985,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 179 410,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z programu polityki zdrowotnej, w taki sposób, że:

 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski wynosi 6 175 000 PLN;
 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) regionalnego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim wynosi 5 029 368 PLN.

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1-004-2018 (1 MB)

8.1 Regionalny program zdrowotny - Odważ się na zdrowie - program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski (1.4 MB)

8.2 Regionalny program zdrowotny - Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim (1.3 MB)

8.3 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS (478.2 KB)

8.4 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6 (254.9 KB)

8.5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (812.9 KB)

8.6 Formularz wniosku o dofinansowanie (553.7 KB)

8.7 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.8 Regulamin LSI2014+ (847.7 KB)

8.9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (827.1 KB)

8.10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.3 KB)

8.11 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.9 KB)

8.11 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.8 KB)

8.12 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (403.3 KB)

8.12 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281.3 KB)

8.13 a Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego -metabolizm (373.9 KB)

8.13 b Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego -retinopatia (380.1 KB)

8.14 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.3 KB)

8.15 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.6 (306.6 KB)

8.16 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.5 KB)

8.17 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (325.9 KB)

8.18 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (236.5 KB)

8.19 Lista miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (107.2 KB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (309.2 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").