Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 25-10-2018 do 22-11-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 24.09.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑004/18 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/18 do 24 maja 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 10.05.2019 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/18 do 15 maja 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 26.04.2019 r.


Zmiana regulaminu

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 467/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑004/18.

 1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu
Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 6.6/ Poddziałania 6.6.1

 

Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski

Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

osoby

43 705

43 920

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

sztuka

1

1

 

 1. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem: 15 604 396 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 13 961 828 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 642 568 PLN

 

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z programu polityki zdrowotnej, w taki sposób, że:

 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski wynosi 10 575 001 PLN;
 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) regionalnego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim wynosi 5 029 395 PLN.

 

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów przyczyni się do wydatkowania środków, które nie zostały wykorzystane w ramach I edycji regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski, a co za tym idzie osiągniecia przez Beneficjentów wyższej wartości wskaźników zaplanowanych do realizacji w całym programie zdrowotnym.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑004/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 14 marca 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 marzec 2019 (1 MB)

Uchwała 467/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.03.2019 (398.8 KB)

Opublikowano: 14.03.2019 r.

Wyniki naboru 23-05-2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/18. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 735/2019 z dnia 23 maja 2019 r.)

Uchwała Nr 4817/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 r. (211.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4817/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.03.2022 r. (212 KB)

Opublikowano: 24.03.2022 r., Aktualizacja: 25.03.2022 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.6.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałani 6.6.1 (242.7 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (RPZ metabolizm/retinopatia cukrzycowa).

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (264.8 KB)

Uchwała Nr 735/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2019 (533.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 735/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2019 (529.9 KB)

Opublikowano: 24.05.2019 r.

Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji w związku z podjęciem Uchwały nr 467/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.03.2019 r. dot. zwiększenia alokacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (444.6 KB)

Opublikowano: 21.03.2019 r.


Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Projekty skierowane do negocjacji 6.61 004/18 (452.9 KB)

Opublikowano: 08.03.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 25.10.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 22.11.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski oraz w ramach regionalnego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim można realizować w szczególności następujące działania:

 1. usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Programu oraz:
 • w przypadku gdy projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne do realizacji tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe zgodnie z rozdziałem 5 pkt 9 Wytycznych w obszarze zdrowia;
 1. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 2. zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
 3. działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki Programu, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do odbiorców Programu, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 4. działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Programu, skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 5.  monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem: 11 204 395,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 10 024 985,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 179 410,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z programu polityki zdrowotnej, w taki sposób, że:

 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski wynosi 6 175 000 PLN;
 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) regionalnego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim wynosi 5 029 368 PLN.

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 marzec 2019 (1 MB) (obowiązujący od 14.03.2019 r.)

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1-004-2018 (1 MB) (nieaktualny)

8.1 Regionalny program zdrowotny - Odważ się na zdrowie - program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski (1.4 MB)

8.2 Regionalny program zdrowotny - Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim (1.3 MB)

8.3 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS (478.2 KB)

8.4 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6 (254.9 KB)

8.5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (812.9 KB)

8.6 Formularz wniosku o dofinansowanie (553.7 KB)

8.7 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.8 Regulamin LSI2014+ (847.7 KB)

8.9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (827.1 KB)

8.10 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.3 KB)

8.11 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.9 KB)

8.11 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.8 KB)

8.12 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (403.3 KB)

8.12 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (281.3 KB)

8.13 a Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego -metabolizm (373.9 KB)

8.13 b Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego -retinopatia (380.1 KB)

8.14 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.3 KB)

8.15 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.6 (306.6 KB)

8.16 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.5 KB)

8.17 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (325.9 KB)

8.18 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (236.5 KB)

8.19 Lista miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie wielkopolskim (107.2 KB)

8.20 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (309.2 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").