Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-10-2018 do 18-01-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 25.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.03.03‑IZ‑00‑30‑002/18 w ramach Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Przedłużenie naboru

Przygotowanie terenów inwestycyjnych będące przedmiotem działań w ramach konkursu wiąże się z koniecznością przygotowania skomplikowanej dokumentacji budowlano-technicznej. W związku z tym, a także uwzględniając pojawiające się informacje ze strony potencjalnych Beneficjentów na temat problemów z uzyskaniem wszystkich wymaganych dokumentów stanowiących obowiązkowy element dokumentacji aplikacyjnej, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 18 stycznia 2019 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

Regulamin obowiązuje od 11.10.2018 r.

1. (1.3.3 002 18) Ogłoszenie o naborze (383.8 KB)

2. REGULAMIN KONKURSU (849.2 KB)

Opublikowano: 11.10.2018 r.

Wyniki naboru 12-04-2019

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

12 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 625/2019 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego w ramach konkursu Nr RPWP.01.03.03-IZ.00-30-002/18. 

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia projekt wybrany do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała Nr 625/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego (433.6 KB)

Projekt wybrany do dofinansowania (201.3 KB)

Lista członków KOP (350.5 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (4.7 MB)

Opublikowano: 16.04.2019 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że projekt złożony w ramach konkursu został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista po ocenie merytorycznej 1.3.3 002/18 (290.2 KB)

Opublikowano: 04.04.2019 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że projekt złożony w ramach konkursu został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

 Lista projektów ocenionych formalnie (284.3 KB)

Opublikowano: 05.03.2019 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 29.10.2018 r. od godziny 7.30 do 14.12.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 25.09.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.3 mogą ubiegać się Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będzie kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, polegające na:

  1. uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
  2. uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa), budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa bez infrastruktury doprowadzającej);
  3. budowie, rozbudowie lub modernizacji innej wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych;
  4. przeprowadzeniu kampanii promocyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem: Kwota pomocy dla każdego projektu obliczana jest zgodnie z Regulaminem konkursu precyzującym zasady udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 30 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. (1.3.3 002 18) Ogłoszenie o naborze (383.8 KB) (nieaktualny)

1. (1.3.3 002 18) Ogłoszenie o naborze (383.8 KB)

2. REGULAMIN KONKURSU (849 KB) (nieaktualny)

2. REGULAMIN KONKURSU (849.2 KB) (obowiązuje od 11.10.2018 r.)

3. Warunki formalne (213.6 KB)

4. Kryteria wyboru projektów dla EFRR (398.6 KB)

5. Podręcznik LSI2014+ (3 MB)

5.1.Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (551.2 KB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (571.5 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (286.6 KB)

8. Wzór umowy o dofinansowanie (972.5 KB)

8.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

10. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (497.7 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie rejestry prowadzone w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68.5 KB)

13. Załącznik nr 3 do wniosku -Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

14. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do wniosku - Zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

15. Załącznik nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16. Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.2 KB)

17. Załącznik nr 20 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465.5 KB)

18. Załącznik nr 22 do wniosku Oświadczenie o niepowielaniu infrastruktury (454.3 KB)

19. Załącznik nr 23 do wniosku Oświadczenie o wyczerpaniu limitu infrastruktury (454.1 KB)

20. Załącznik nr 26 do wniosku Oświadczenia Partnerów (483 KB)

21. Załącznik nr 28 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.5 KB)

22. Załącznik nr 29 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

22.1 Załącznik nr 29 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

22.2. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

22.3. Załącznik nr 29 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

22.4. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

Załączniki pomocnicze:

23. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

23.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo pod adresem julia.cabaj@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 77 oraz poprzez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61–714 Poznań: mailowo pod adresami: info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl oraz telefonicznie pod numerami tel.: 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.