Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-10-2018 do 31-12-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/18 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zmiana regulaminu konkursu 

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1562/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Poddziałania 7.2.2

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

38

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

210

 

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Poddziałania 7.2.2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

5 464

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

2 749

Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie z partnerami społecznymi system realizacji usług społecznych

sztuki

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem (EFS+BP): 71 127 727,15 PLN

 1. w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną wsparcie finansowe EFS i BP: 67 241 658,79 PLN   

w tym wsparcie finansowe EFS: 60 163 589,45 PLN                                                                                             

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 7 078 069,34 PLN

 1. w tym w ramach kwoty przeznaczonej na OSI wsparcie finansowe EFS i BP[1]: 3 886 068,36 PLN                                                                                   

- wsparcie finansowe EFS: 3 477 008,53 PLN
- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 409 059,83 PLN

- w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 0 PLN
wsparcie finansowe EFS: 0 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 0 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 2 449 517,88 PLN 
wsparcie finansowe EFS: 2 191 673,89 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 257 843,99 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 1 436 550,48 PLN                                                
wsparcie finansowe EFS: 1 285 334,64 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 151 215,84 PLN

 

Zmiana ta ma przyczynić się do szybszego osiągniecia wskaźników zaplanowanych do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 27 listopada 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu obowiązujący obowiązujący od 27.11.2019 (968.6 KB)

Uchwała Nr 1562/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5892/2018 (403 KB)


[1] Kwoty przeznaczone na poszczególne OSI zależne są od kwot ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Konińskiego/Pilskiego/Gnieźnieńskiego OSI aktualnych na dzień podjęcia uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Opublikowano: 27.11.2019 r.


Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 do 26 lipca 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 04.06.2019 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 6005/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.10.2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/18

1. W ppkt. 4.6.1 tabela: zapis uzasadnienia do kryterium premiującego nr 7 przyjął brzmienie:

Kryterium ma się przyczynić do wsparcia podmiotów, które posiadają wiedzę i kompetencje w obszarze włączenia społecznego. Ponadto kryterium zapewni koordynację i komplementarność działań na danym obszarze, gwarantując tym samym spójność i wzajemne uzupełnianie się działań w odniesieniu do grupy docelowej wymagającej największego wsparcia.

2. W pkt. 7.2.27 Wyjątki stanowią:

Usuwa się zapis:

 • oświadczenie dotyczące niewykorzystywania środków dofinansowania przedmiotowego projektu na zachowanie trwałości wynikającej ze zrealizowanego wcześniej w ramach Poddziałania 7.2.1 projektu, jeśli Wnioskodawca nie jest podmiotem, który otrzymał dofinansowanie w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.1.

Jednocześnie zmianie ulega również załączniki nr 8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznik nr 8.23 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera, gdzie usuwa się następujące oświadczenie:

 • Oświadczam, że nie będę wykorzystywał środków dofinansowania przedmiotowego projektu na zachowanie trwałości wynikającej ze zrealizowanego wcześniej w ramach Poddziałania 7.2.1 projektu.

Ponadto aktualizacji ulega załącznik nr 8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS.

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała nr 6005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniające nr uchwałę 5892 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu (232 KB)

8.0 Regulamin konkursu 7.2.2-002-2018 - obowiązujący od 19.10.2018 r. (968.5 KB)

8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS - obowiązująca od 19.10.2018 r. (901.4 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu - obowiazujący od 19.10.2018 r. (558.3 KB)

Załącznik 8.23 - Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera - obowiązująca od 19.10.2018 r. (317.1 KB)

Opublikowano: 19.10.2018 r.

Wyniki naboru 18-07-2019

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista niezawartych umów w ramach Poddziałania 7.2.2 (210.4 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu czterech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2 (275.3 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku zwiększenia alokacji w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (264.9 KB)

Uchwała Nr 1950 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2020 r. (524.9 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 1950 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.03.2020 r. (531.5 KB)

Opublikowano: 11.03.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1028/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów, stanowiącej załącznik nr 1 oraz zatwierdzenia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 1a, w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 1702/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2019 r. (426.2 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 1702/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.12.2019 r. (512 KB)

Opublikowano: 02.01.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

 Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 1496/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów (523.4 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 1496/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.11.2019 r. (523.5 KB)

Lista członków KOP - 7.2.2 002_18 (46.6 KB)

Opublikowano: 20.11.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18. 
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 1028 /2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów (527.5 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 1028/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2019 r.-Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacjez wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (581 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (269.2 KB)

Opublikowano: 19.07.2019 r.

 

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji w związku z podjęciem Uchwały nr 1562/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.11.2019 r. dot. zwiększenia alokacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (455.5 KB)

Opublikowano: 07.01.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekty, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą oraz zostały skierowane do etapu negocjacji. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (443.6 KB)

Opublikowano: 14.10.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (448.2 KB)

Opublikowano: 02.07.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (477.9 KB)

Opublikowano: 04.06.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.10.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 2. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 3. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 4. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem (EFS+BP): 56 982 105,65 PLN 71 127 727,15 PLN

 1. W ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną: 46 563 834,00 PLN 67 241 658,79 PLN
 • w tym wsparcie finansowe EFS: 41 662 378,00 PLN 60 163 589,45 PLN
 • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 901 456,00 PLN 7 078 069,34 PLN
 1. W ramach kwoty przeznaczonej na OSI: 10 418 271,65 PLN 3 886 068,36 PLN
 • w tym wsparcie finansowe EFS: 9 321 611.90 PLN 3 477 008,53  PLN
 • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 096 659,75 PLN 409 059,83 PLN
 • w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 2 718 999,00 PLN 0 PLN
wsparcie finansowe EFS: 2 432 789,00 PLN 0 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 286 210,00 PLN 0 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 3 899 272,65 PLN 2 449 517,88 PLN
wsparcie finansowe EFS: 3 488 822,90 PLN  2 191 673,89 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 410 449,75 PLN 257 843,99 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 3 800 000.00 PLN 1 436 550,48 PLN                                                
wsparcie finansowe EFS: 3 400 000,00 PLN 1 285 334,64 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 400 000,00 PLN 151 215,84 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu obowiązujący obowiązujący od 27.11.2019 (968.6 KB)

8.0 Regulamin konkursu 7.2.2-002-2018 - obowiązujący od 19.10.2018 r. (968.5 KB) (niaktualny)

8.0 Regulamin konkursu 7.2.2-002-2018 (908.8 KB) (nieaktulny)

8.1 Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej (578.8 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 (414.3 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (194.3 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (753.5 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (557.8 KB) (nieaktualny)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu - obowiazujący od 19.10.2018 r. (558.3 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (767.5 KB)

8.9 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (190.9 KB)

8.10 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (253.9 KB)

8.10 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (228.4 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (323.1 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (222.1 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (346 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (121.2 KB)

8.14 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (470.8 KB)

8.15 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (165.9 KB)

8.16 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (194.2 KB)

8.17 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (266.5 KB)

8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS (747.3 KB) (nieaktualny)

8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS - obowiązująca od 19.10.2018 r. (901.4 KB)

8.19 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (234.2 KB)

8.20 Wykaz Obszarów Strategicznej Interwencji - Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe w woj. wlkp. (151.5 KB)

8.21 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (388.1 KB)

8.22 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (472 KB)

8.23 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (256.7 KB) (nieaktualny)

8.23 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera - obowiązująca od 19.10.2018 r. (317.1 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").