Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-10-2018 do 31-12-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/18 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 do 26 lipca 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 04.06.2019 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 6005/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.10.2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02‑IZ‑00‑30‑002/18

1. W ppkt. 4.6.1 tabela: zapis uzasadnienia do kryterium premiującego nr 7 przyjął brzmienie:

Kryterium ma się przyczynić do wsparcia podmiotów, które posiadają wiedzę i kompetencje w obszarze włączenia społecznego. Ponadto kryterium zapewni koordynację i komplementarność działań na danym obszarze, gwarantując tym samym spójność i wzajemne uzupełnianie się działań w odniesieniu do grupy docelowej wymagającej największego wsparcia.

2. W pkt. 7.2.27 Wyjątki stanowią:

Usuwa się zapis:

 • oświadczenie dotyczące niewykorzystywania środków dofinansowania przedmiotowego projektu na zachowanie trwałości wynikającej ze zrealizowanego wcześniej w ramach Poddziałania 7.2.1 projektu, jeśli Wnioskodawca nie jest podmiotem, który otrzymał dofinansowanie w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.1.

Jednocześnie zmianie ulega również załączniki nr 8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznik nr 8.23 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera, gdzie usuwa się następujące oświadczenie:

 • Oświadczam, że nie będę wykorzystywał środków dofinansowania przedmiotowego projektu na zachowanie trwałości wynikającej ze zrealizowanego wcześniej w ramach Poddziałania 7.2.1 projektu.

Ponadto aktualizacji ulega załącznik nr 8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS.

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała nr 6005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniające nr uchwałę 5892 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu (232 KB)

8.0 Regulamin konkursu 7.2.2-002-2018 - obowiązujący od 19.10.2018 r. (968.5 KB)

8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS - obowiązująca od 19.10.2018 r. (901.4 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu - obowiazujący od 19.10.2018 r. (558.3 KB)

Załącznik 8.23 - Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera - obowiązująca od 19.10.2018 r. (317.1 KB)

Opublikowano: 19.10.2018 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (477.9 KB)

Opublikowano: 04.06.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.10.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 2. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 3. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 4. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem (EFS+BP): 56 982 105,65 PLN

 1. W ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną: 46 563 834,00 PLN
 • w tym wsparcie finansowe EFS: 41 662 378,00 PLN
 • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 901 456,00 PLN
 1. W ramach kwoty przeznaczonej na OSI: 10 418 271,65 PLN
 • w tym wsparcie finansowe EFS: 9 321 611.90 PLN
 • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 096 659,75 PLN
 • w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 2 718 999,00 PLN
wsparcie finansowe EFS: 2 432 789,00 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 286 210,00 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 3 899 272,65 PLN
wsparcie finansowe EFS: 3 488 822,90 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 410 449,75 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 3 800 000.00 PLN
wsparcie finansowe EFS: 3 400 000,00 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 400 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 7.2.2-002-2018 (908.8 KB) (nieaktulny)

8.0 Regulamin konkursu 7.2.2-002-2018 - obowiązujący od 19.10.2018 r. (968.5 KB)

8.1 Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej (578.8 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 (414.3 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (194.3 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (753.5 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (557.8 KB) (nieaktualny)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu - obowiazujący od 19.10.2018 r. (558.3 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.7 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (767.5 KB)

8.9 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (190.9 KB)

8.10 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (253.9 KB)

8.10 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (228.4 KB)

8.11 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (323.1 KB)

8.11 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (222.1 KB)

8.12 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (346 KB)

8.13 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (121.2 KB)

8.14 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (470.8 KB)

8.15 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (165.9 KB)

8.16 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (194.2 KB)

8.17 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (266.5 KB)

8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS (747.3 KB) (nieaktualny)

8.18 Lista projektów w zakresie usług społecznych realizowanych w ramach EFS - obowiązująca od 19.10.2018 r. (901.4 KB)

8.19 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (234.2 KB)

8.20 Wykaz Obszarów Strategicznej Interwencji - Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe w woj. wlkp. (151.5 KB)

8.21 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej (388.1 KB)

8.22 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (472 KB)

8.23 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (256.7 KB) (nieaktualny)

8.23 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera - obowiązująca od 19.10.2018 r. (317.1 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").